Nota legal

I. Avís Legal

La informació que es mostra a continuació recull la normativa de tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, que es posa en coneixement seu:

Assessors Andorrans G & G S.L.  [d’ara endavant ADVANTIA], gestora i encarregada del funcionament dels continguts del present portal Web, domiciliada a: c/ Bonaventura Armengol, 15  3-3 – AD500 ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), NRT L-708153-F, amb el Registre de Comerç numero 922048-T. Contacte: l’adreça esmentada o el correu electrònic advantia@advantia.ad .

El contingut del portal Web www.advantia.ad constitueix un sistema d’informació dels diversos serveis de consultoria que ofereix, per tal de mantenir contacte amb vosté i enviar-li informació més detallada, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

USUARI

La utilització del present Lloc Web i els seus continguts li atribueix la condició d’Usuari, i implica que ha llegit i acepta, sense reserva alguna, totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per ADVANTIA, que en cada moment es trobin vigents en la Web.

Advantia es reserva el dret de modificar, afegir o eliminar part o parts del present Avis Legal, en qualsevol moment i sense previa notificació. En conseqüència, es recomana que l’Usuari llegeixi atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

ADVANTIA no serà responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pugui accedir mitjançant vincles “links”, com tampoc de cap altre contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia es considera efectuat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i ADVANTIA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web d’advantia.ad, ni es responsabilitza de cap perjudici derivat de l’ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, ni de la interrupció en el servei o en l’accés d’aquests tercers vincles.

MODIFICACIONS DEL PORTAL WEB

La informació i serveis continguts al portal Web poden presentar incorreccions o errors tipogràfics. ADVANTIA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en el referit contingut.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT 

ADVANTIA declina tota responsabilitat en cas que es produeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, ADVANTIA no serà responsable per caigudes de la xarxa o suspensions temporals del fluid elèctric o de qualsevol altre tipus, com tampoc de les possibles pèrdues de negoci fruit d’aquestes incidències.

ADVANTIA no garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ADVANTIA realitza els seus millors esforços per evitar tot contratemps. Es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

POLÍTICA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, el software, els textos, així com la informació i resta de continguts recollits en www.advantia.ad estan protegits por la legislació andorrana en materia de drets de propietat intel.lectual i industrial, i no es permet la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, de conformitat amb el disposat a la Llei de Propiedad Intel.lectual.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que apareix en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o lucratius.

Excepte autorització expressa d’ADVANTIA, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” ni qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” advantia.ad.

Tots els drets derivats de la Propietat Intel.lectual estan expressament reservats per “Advantia”.

Advantia vetllarà pel cumpliment de les anteriors etipulacions i per la deguda utilització dels continguts presents en el seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li assisteixin en el cas d’infracció o incumpliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Qualsevol incidència, sugerència o reclamació respecte a drets de propietat Intel.lectual deu remetre’s a través del correu electrònic advantia@advantia.ad.

Els signes distintius (marques, noms comercials) d’ADVANTIA, estan igualment protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit d’ADVANTIA.

II. POLÍTICA DE PRIVACITAT (PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL)

Amb aquesta Política de Privacitat, Assessors Andorrans G&G S.L. (en endavant, nosaltres o ADVANTIA ASSESSORS) t’informa de les dades personals que recollim mitjançant els serveis que ofereix i queden reflectits per mitjà d’aquest lloc web, com les tractem i els drets que en relació a les teves dades personals i als nostres tractaments et confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és d’aplicació.

Normativa aplicable
1. La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra i els reglaments que la desenvolupen (en el successiu, conjuntament, la LQPD), i
2. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes (en endavant, “l’RGPD”).
Hem estructurat aquesta política en els següents desplegables per a facilitar-te l’accés als punts del teu interès, no obstant et recomanem que la llegeixis en la seva totalitat.

Aquesta Política aplica als visitants d’aquest lloc web (la nostra Web), als usuaris dels serveis que ADVANTIA ASSESSORS ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els Serveis), i a totes les persones les dades personals de les quals (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels Serveis.

L’únic responsable de la utilització de les teves dades personals segons indica l’apartat ‎4 és el titular d’aquesta Web:

Assessors Andorrans G&G SL (ADVANTIA ASSESSORS), amb NRT L-708153-F i amb domicili social al carrer Bonaventura Armengol, 15, 3r 3a, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).

Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades a qui podràs dirigir-te mitjançant el correu dpd@advantia.ad.
Addicionalment, si et trobes a la Unió Europea t’interessa saber que el nostre representant a l’efecte de protecció de dades és la societat COMPLIANCE GAP MITIGATION, domiciliada al carrer Ferraz 28, 2n Esq. 28008 Madrid, (Espanya), amb qui pots contactar mitjançant els telèfons (+34) 917589441 i (+34) 915482701, o bé (preferentment) mitjançant el correu advantia@compliancegapmitigation.com.

ADVANTIA ASSESSORS no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web, fins i tot si s’accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra Web. És per això que et recomanem encaridament que llegeixis amb atenció la informació que et proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les teves dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visitis), i que et comuniquis amb aquest responsable si tens alguna inquietud o pregunta.

En general, ets tu qui, directament, ens proporciones les teves dades personals —per exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta Web—. Les úniques excepcions a aquesta norma, són:

 • La teva imatge, quan eventualment la recullen les nostres càmeres de videovigilància o els nostres sensors de presència;
 • Les dades que ens proporcionin tercers que sol·liciten els nostres serveis en el teu nom (com a beneficiari);
 • Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representes;
 • Els quatre últims dígits de la teva targeta de crèdit, que juntament amb l’import de la compra i el número d’operació ens retorna el nostre proveïdor de serveis de pagament per al cas que vulguis consultar o revocar l’operació;
 • Les fotografies dels esdeveniments que organitzem o en els quals participem, i en les quals puguis aparèixer;
 • Les imatges que corresponguin a alguna notícia en la qual considerem que l’interès públic i el dret d’informació prevalen sobre els possibles interessos de les persones quina imatge o altres dades personals es publiquin en la nostra Web;
 • Les dades personals que sobre tu puguin aparèixer en els correus electrònics que rebem; i
 • Les cookies d’aquest lloc web, sobre les quals trobaràs més informació en la nostra política de cookies.

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres proveïdors
Si representes un proveïdor de productes o serveis, recollim les teves dades de contacte i la teva signatura per a:
a) Gestionar les nostres relacions de tota classe amb el proveïdor que representes.
b) Gestionar la corresponent fitxa de la nostra llista de proveïdors autoritzats.
c) Gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor que representes.
Els tractaments vinculats amb les finalitats ‎a) i ‎b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que hagis signat amb el proveïdor que representes i el nostre interès legítim en contactar amb aquest. I els tractaments vinculats amb la finalitat ‎c) estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte o contractes que has signat amb nosaltres.

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres clients
Recollim les teves dades que rebem oralment o per escrit directament de tu o d’un tercer al qual representes o del qual ets beneficiari, quan ens contracteu un servei o producte amb la finalitat de gestionar el dit contracte.
Addicionalment, t’informem que, arran d’aquesta relació contractual, podem comunicar-te oralment o per escrit informació comercial relacionada amb els productes o serveis que ens hagis contractat.
Els tractaments d’aquestes dades estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte de serveis o productes en què ets part interessada, i pel nostre interès legítim en mantenir-te informat en relació amb els productes o serveis adquirits.

Per preservar la seguretat mitjançant videovigilància
Recollim la teva imatge a través dels nostres sistemes de videovigilància amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, els béns i les pròpies instal·lacions.
La base de legitimació per als citats tractaments és l’interès públic en la seguretat pública, el nostre interès legítim en la seguretat dels nostres establiments, i l’interès legítim de tercers que vulguin demanar tutela judicial sobre un delicte que pugui quedar acreditat per uns minuts d’un enregistrament.

Per seleccionar i contractar el nostre personal
Tractem les dades del CV que voluntàriament ens fas arribar per a gestionar la relació amb tu pel que fa a la teva candidatura per a ocupar un lloc de treball en ADVANTIA ASSESSORS, incloent-hi el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge del CV com a potencial candidat, el procés de selecció de personal i el procés de contractació.
La base de legitimació per als citats tractaments és el teu consentiment, que manifestes en fer-nos arribar el teu CV, l’execució de mesures precontractuals, i si no tenim un procés de selecció obert o no resultes contractat i considerem que pots encaixar en futurs processos de selecció, el nostre interès legítim en conservar el teu CV amb el propòsit d’incloure-ho en aquests futurs processos. Pots retirar el teu consentiment o oposar-te al nostre interès legítim tal com s’indica en l’apartat 7 d’aquesta política, i, si ho fas, no n’hi haurà cap altre efecte que la destrucció del teu CV (si ens retires el consentiment) o la limitació de la seva conservació al procés de selecció per al qual ens hagis enviat el teu CV.
T’informem que compartim el teu CV amb Advantia Real Estate S.L. (l’altra empresa que forma Advantia assessors), i que la base de legitimació d’aquesta cessió de dades és el nostre interès legítim en oferir-te la possibilitat d’entrar a formar part de la plantilla d’aquesta altra empresa tan estretament lligada amb nosaltres. Pots oposar-te a aquesta cessió tal com s’indica en l’apartat 7, i si ho fas no n’hi haurà cap altra repercussió que el no poder optar als llocs de treball que hi hagi vacants en aquesta altra empresa d’Advantia assessors.

Per a enviar-te novetats i notícies del nostre sector (newsletters)
Recollim el teu correu electrònic quan et subscrius al nostre butlletí per a enviar-te novetats i notícies relacionades amb els nostres serveis o el nostre sector.
La base legal d’aquest tractament és el teu consentiment, i pots retirar-lo en qualsevol moment exercint el teu dret tal com s’indica més endavant en aquesta política, o a través de l’enllaç que hi ha al peu de cada correu. L’única conseqüència de la retirada del consentiment és que deixaràs de rebre la informació que t’enviàvem per correu electrònic.

Per a atendre les teves sol·licituds, consultes o reclamacions
Recollim les dades personals que ens proporciones en els teus correus electrònics, per telèfon, o a través del formulari de la pàgina de contacte, o mitjançant les sol·licituds d’exercicis de drets, per a atendre les teves sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que tens sobre les teves dades personals.
La base legal d’aquest tractament és el consentiment que manifestes en enviar-nos o donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal d’atendre les teves sol·licituds de drets, i el nostre interès legítim a atendre’t. El subministrament de les teves dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la teva sol·licitud, consulta o reclamació. Pots revocar el teu consentiment quan ho desitgis, si bé, igualment, tal revocació farà impossible continuar la tramitació de la teva sol·licitud, consulta o reclamació.

Per a gestionar eventuals futures reclamacions
Conservem les dades que poden ser necessàries per a gestionar les teves possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per a salvaguardar els nostres drets.

Per a garantir el funcionament del nostre lloc web (cookies funcionals)
Utilitzem cookies funcionals per recollir, emmagatzemar, consultar i processar informació personal (vinculada amb tu mitjançant identificadors únics o adreces IP), des del navegador del teu dispositiu, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament del nostre lloc web.
En tractar-se de cookies necessàries per al correcte funcionament del lloc web, la seva utilització no requereix que ens donis el teu consentiment exprés, i la base que ens legitima per a utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder oferir-te els serveis del nostre lloc web.
Pots trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a extreure estadístiques agregades de l’ús del nostre lloc web (cookies analítiques)
Utilitzem cookies analítiques o estadístiques per a identificar les pàgines més i menys visitades, analitzar que continguts tenen major interès per als nostres visitants, i mesurar l’èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l’objectiu de millorar els serveis que t’oferim a través de la Web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos de cap persona concreta.
En tractar-se de cookies analítiques, no les farem servir fins a no comptar amb el teu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà més efecte que dificultar el nostre propòsit de millorar la web mitjançant l’anàlisi d’estadístiques agregades de la navegació dels nostres visitants.
Pots trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a millorar l’interès de la publicitat que reps (cookies de publicitat)
Descarreguem cookies de publicitat de tercers. Aquests arxius ens ajuden a inferir els teus interessos en funció de les pàgines que visites, el contingut en el qual fas clic i altres accions que realitzes en línia.
En tractar-se de cookies no necessàries, no les farem servir fins a no comptar amb el teu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà efecte tret que la teva visita al nostre lloc web no podrà utilitzar-se per a millorar l’interès de la publicitat que reps.
Pots aconseguir més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a poder utilitzar els serveis de Google
Addicionalment, com a obligació que Google LLC, empresa de la qual Google Ireland Ltd és filial, imposa a les entitats que, com nosaltres, utilitzen les eines Google Analytics i Google Ads, t’informem que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, els EUA, i que Google Inc. és part beneficiària d’aquests.
La informació generada per les cookies sobre el teu ús d’aquest lloc web i les teves preferències en matèria de publicitat generalment es transmet a un servidor de Google als EUA i s’emmagatzema allí. Si desitges obtenir més informació, pots consultar la pàgina que descriu com fa servir Google la informació del nostre lloc web i/o la política de privacitat de Google quant als esmentats serveis.
T’informem que hem activat la funció d’anonimització d’IP al servei de Google per a afegir salvaguardes addicionals a les clàusules contractuals tipus que protegeixen aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google escurçarà la teva adreça IP abans de transmetre-la als EUA (procés d’ofuscació de la teva identitat). Només en casos excepcionals s’envia l’adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s’abreuja allí. Google et garanteix que l’adreça IP transmesa pel teu navegador a Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google.
Pots consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a privacy.google.com/businesses/adsservices

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors
Podem utilitzar les teves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d’arxiu per raó d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa vigent matèria de protecció de dades personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.

No cedim a ningú les teves dades personals, tret que:Siguis tu mateix qui ens ho sol·liciti.

 • Tinguem l’obligació legal de fer-ho.
 • Contractis els nostres productes o serveis mitjançant intermediaris (per exemple, el teu assessor o representant) als qui hàgim de lliurar productes o serveis que hagin adquirit en el teu nom, ja sigui amb el consentiment que els hagis donat, o perquè ens l’hagis contractat explícitament a nosaltres,
 • Ens enviïs el teu CV i considerem que és interessant per l’altra empresa que forma Advantia assessors: Advantia Real Estate SL.
 • Siguem corresponsables de la recollida de dades, perquè, sempre amb el teu consentiment, altres entitats les tractin en nom propi. Aquest és el cas de:

– Google Ireland Ltd, amb domicili social al carrer Gordon House 4, Barrow – Dublín, Irlanda, a qui hem encarregat el tractament de dades de les cookies necessàries per a utilitzar els seus serveis de reCAPTCHA, Analytics i Ads. Google Ireland Ltd actua com a responsable independent per a tots els tractaments que realitza en el teu nom conforme a la seva política de privacitat. Transferim dades a Google Ireland Ltd sobre la base de l’acord de protecció de dades que aquesta empresa situada a la UE inclou en l’addenda al contracte estàndard per als països adequats a l’RGPD, com és el cas d’Andorra, al qual afegim la salvaguarda addicional d’activar l’anonimització de les IPs que recullen les cookies. En la nostra política de cookies veuràs quines cookies analítiques i de publicitat t’oferim i com configurar-les.

 • Necessitem protegir els teus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que pot requerir la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes). Per exemple:

– Si les nostres càmeres de videovigilància registren un robatori a les nostres instal·lacions, o
– Si un tercer ens sol·licita imatges de videovigilància sobre la base del seu interès legítim a sol·licitar tutela judicial efectiva respecte a la comissió d’un delicte o indemnització per danys i perjudicis que proven les imatges cedides, i amb el compromís del dit tercer d’utilitzar-les exclusivament per a la denúncia d’aquest delicte o per a la reclamació pels danys i perjudicis soferts, i reduint la cessió d’imatges a les mínimes i indispensables per a complir amb la finalitat perseguida.

 • Necessitem que les tractin els nostres proveïdors de serveis, en el nostre nom, i sota els termes i condicions del corresponent contracte d’encarregat de tractament.
  Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem realitzar complirà amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.

ADVANTIA ASSESSORS conserva les teves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens apliquin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent l’obligació de poder demostrar que hem atès la teva sol·licitud de destrucció de dades personals).

Per exemple, conservarem els enregistraments de videovigilància durant un màxim de 30 dies quan no contenen incidents, i, si excepcionalment s’ha produït un incident de seguretat durant aquest període o hi ha indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori), extraurem una còpia de la part de l’enregistrament que recull l’incident que es conservarà fins al seu lliurament a la policia o a l’interessat involucrat que ens la requereix per a acreditar la seva sol·licitud de tutela judicial.
Destruirem el teu CV quan tingui més de cinc anys d’antiguitat, per considerar que està desactualitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica.

Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les teves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

Tens dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d’alguna dada personal teva.
Et recordem que, quan compartim dades personals amb altres responsables, hauràs d’exercir els teus drets directament enfront d’aquests responsables seguint les instruccions proporcionades en les seves pròpies polítiques de privacitat. Específicament, en relació amb les dades que les nostres cookies comparteixen amb Google, t’informem que pots instal·lar en el teu navegador Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i/o Opera, el complement per a no enviar dades de Google Analytics o Google Ads a Google Inc. A continuació, t’expliquem quins altres drets tens i com exercir-los.

Els teus drets


Pots sol·licitar-nos l’execució dels següents drets:

On i com pots exercir els teus drets

Pot exercir els seus drets:

 1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a ADVANTIA ASSESSORS, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat ‎2 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb tu per a poder respondre a la teva sol·licitud, o demanar-te més informació si fos necessari. Agrairíem que ens marquis al sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.
 2. Mitjançant l’enviament del formulari associat al dret que desitges exercir a l’adreça de correu electrònic dpd@advantia.ad, indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”. Trobaràs aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.

En ambdós casos, si no ens és possible comprovar que ets qui dius ser, et sol·licitarem que, si us plau, ens facis arribar una prova de la teva identitat, i assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.
Tanmateix, i especialment si consideressis que no has obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels seus drets, t’informem que podràs presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del teu país, o dirigint-te a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Formularis per a l’exercici dels teus drets

A fi de facilitar-te l’exercici dels teus drets, et recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dels següents:

En facilitar-nos les teves dades, ens garanteixes que les mateixes són exactes i completes. Igualment, ens confirmes que respons de la veracitat de les dades personals que ens has comunicat i que les mantindràs convenientment actualitzades de manera que responguin a la teva situació real, fent-te responsable de les dades personals falses o inexactes que poguessis proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la teva inexactitud.

No ens pots facilitar dades personals d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licites. En qualsevol cas, si ens facilites les dades personals de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar dites terceres prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que has de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministris, ha d’incloure totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i ets tu qui es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que tenen en relació a les seves dades personals.

En els casos en els quals hagis de facilitar-nos dades personals d’un menor de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho t’obligues a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens facilitis qualsevol dada personal d’aquestes persones.

Estem del tot compromesos amb la protecció de la teva privacitat i les teves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-te cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, dins el possible, l’alteració de les teves dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que et proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les teves dades personals, i per a garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com deu tractar les teves dades personals. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenint-nos a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals.

Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les necessiten conèixer per a realitzar algun dels tractaments referits en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir els eventuals canvis que es produeixin a la normativa o als nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, t’ho notificarem abans que siguin vigents fent-te arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindràs l’opció d’exercir els teus drets tal com t’informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, et recomanem que revisis periòdicament aquesta política de privacitat per a saber com protegim les teves dades personals.
Si tens qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubtis a fer-nos-la saber enviant-nos un correu a dpd@advantia.ad

Darrera actualització: 6 de juny del 2022

III. Política de Cookies

Utilitzem cookies per a prestar-te un millor servei i proporcionar-te una millor experiència de navegació, així com per a poder mostrar-te publicitat en funció dels teus hàbits de navegació. Som responsables de la instal·lació de les cookies que utilitzem i del que nosaltres fem amb les dades que n’obtenim, ja siguin cookies pròpies o de tercers. Hem estructurat aquesta política en els següents desplegables per a facilitar-te l’accés als punts del teu interès, no obstant, et recomanem que la llegeixis en la seva totalitat.

Les cookies són petits arxius de text que s’emmagatzemen en el teu navegador quan visites el nostre lloc web. Aquests arxius contenen informació sobre la teva navegació i interacció amb la nostra web, amb el propòsit de fer més eficient la teva experiència d’usuari i poder mostrar-te publicitat en funció dels teus hàbits de navegació. Algunes cookies resulten essencials per al bon funcionament de la nostra web, com és el cas de les cookies tècniques o de personalització de la interfície d’usuari, i altres, com les cookies d’anàlisis o les de publicitat comportamental (o màrqueting), requereixen que t’informem i que ens donis el teu consentiment abans de poder emprar-les.

LocalStorage i SessionStorage són dos espais d’emmagatzematge de dades situats en el navegador del teu dispositiu i, com les cookies, poden ser propis (quan els crea el nostre propi lloc web) o de tercers (quan els creen els nostres proveïdors de serveis o els nostres partners). La diferència entre els dos espais és que LocalStorage emmagatzema la informació de manera indefinida o fins que tu decideixis netejar les dades del navegador, mentre que SessionStorage emmagatzema informació durant el temps que, la pestanya on s’estigui utilitzant la nostra web continuï oberta i, una vegada tancada, la informació s’elimina. La diferència amb les cookies, es que aquests dos espais permeten emmagatzemar més informació que les cookies sense impactar el rendiment del nostre lloc web.

Pots obtenir més informació aquí.

Finalment, t’informem que si bé la finalitat de les cookies de tercers que utilitzem, de la qual som responsables, és la indicada en les taules dels següents apartats, aquests tercers poden dedicar les dades que recullen les seves cookies a altres finalitats de les quals ells són responsables únics. En el cas de les cookies de tercers, la nostra responsabilitat en les finalitats dels tercers es limita a la descàrrega de les cookies en el teu dispositiu (el que fem amb la finalitat indicada). Pots informar-te de les finalitats d’aquests tercers, i de si ells fan o no transferències a tercers països en les seves corresponents polítiques (veure els enllaços en la taula).

En general el nivell de risc de les cookies depèn del tipus d’aquestes, i de si són pròpies o de tercers. La majoria de les cookies no són perilloses. Concretament:

Les cookies tècniques i de preferències tenen més beneficis que riscos

El grup de treball de l’article 29 (antic GT29 i actual Comitè Europeu per a la Protecció de Dades) en el seu Dictamen 4/2012, “sobre l’exempció del requisit de consentiment de cookies”, considera que no suposen un risc per tu i deixa exemptes de l’obligació d’obtenir un consentiment previ a la seva utilització a totes les cookies que:

 • siguin necessàries perquè les comunicacions es transmetin a través d’una xarxa entre l’usuari i els servidors que allotgen la web, i a totes aquelles que
 • siguin necessàries per a prestar una funcionalitat específica sol·licitada explícitament per l’usuari.
  Aquesta exempció a l’obligació de fonamentar la licitud del seu ús en el seu consentiment, per no representar risc per vostè, està igualment reflectida en les guies de cookies publicades per la majoria de les Agències de Protecció de Dades dels països de la UE (per exemple, en el cas de l’espanyola, està recollida al apartat 4.1 de la guia sobre l’ús de les cookies, de juliol del 2020).

El GT29 va definir fins i tot les finalitats que explícitament considera que presenten més beneficis que riscos per a tu.

Finalitats de cookies explícitament excloses del consentiment informat
En el que respecta a la seva finalitat, el GT29 exclou explícitament les següents cookies de l’obligació d’obtenir el consentiment informat del visitant:

 • Cookies anomenades “d’entrada de l’usuari”, que se solen utilitzar per a rastrejar les accions de l’usuari quan emplena els formularis en-línia d’una sessió http, o per a recordar la cistella de la compra que l’usuari ha seleccionat en un e-commerce),
 • Cookies de sessió que s’usen per l’autenticació o identificació d’usuari, que emmagatzemen una espècie de token (testimoni que l’usuari és qui diu ser i ja ha estat autenticat) per a evitar que aquest usuari hagi de donar el seu nom d’usuari o contrasenya en cada pàgina que sol·liciti i tingui el control d’accés restringit,
 • Cookies de seguretat del usuari, introduïdes específicament per a reforçar la seguretat del servei sol·licitat explícitament per l’usuari. Per exemple, per a detectar intents erronis i reiterats de connexió a un lloc web, o abusos,
 • Cookies de sessió del reproductor multimèdia,
 • Cookies de sessió per a equilibrar la càrrega dels sistemes de la informació,
 • Cookies de personalització de la interfície d’usuari, com per exemple, per recordar el seu idioma de preferència, i
 • Determinades cookies de complement (plug-in) per a intercanviar continguts socials .

En general, en aquells casos en què en una web s’ofereix als seus visitants un servei, per utilitzar les cookies exclusivament per a les finalitats respecte de les quals no és necessari obtenir el consentiment, enumerades més amunt, tant si són pròpies com de tercers, no serà necessari que el responsable del lloc web, nosaltres, informi al visitant de la seva utilització ni que obtingui el seu consentiment.

Les cookies estadístiques TAMPOC suposen un risc apreciable
Respecte al tractament de dades recaptades a través de les cookies d’anàlisis, l’esmentat dictamen de l’actual Comitè Europeu de Protecció de Dades va manifestar que, malgrat no estan exemptes del deure d’obtenir un consentiment per al seu ús, és poc probable que representin un risc per a la privacitat dels usuaris sempre que es tracti de cookies pròpies, que tractin dades agregades amb una finalitat estrictament estadística, que es faciliti informació sobre els seus usos i s’inclogui la possibilitat que els usuaris manifestin la seva negativa sobre la seva utilització.

Les cookies pròpies tampoc solen comportar un risc apreciable per a tu
Les cookies pròpies les genera el nostre lloc web, en tant que les de tercers estan generades per serveis o proveïdors independents a nosaltres, i són aquests proveïdors independents els qui defineixen els fins i mitjans dels tractaments que realitzen.
La nostra única responsabilitat respecte a les cookies de tercers és la col·laboració necessària del nostre lloc web en la col·locació d’aquestes cookies en el teu ordinador, col·locació a la qual normalment estarem obligats per ser necessària per a poder utilitzar els serveis que ens presten dits tercers (per exemple, per a comprovar que no ets un robot d’aquests que tant abunden en Internet, i evitar així que les sol·licituds o comentaris que ens podrien enviar mitjançant els formularis del nostre lloc web perjudiquen l’atenció dels autèntics).

Les cookies tècniques són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una web, plataforma o aplicació així com la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin, incloent-hi la gestió i operativa del lloc web i l’habilitació de les seves funcions i serveis (per exemple, identificar la seva sessió, accedir a parts de la web que tinguin accés restringit, recordar els elements que integren la teva comanda, realitzar el procés de compra de la teva comanda, gestionar el teu pagament, etc.). La web o app no pot funcionar adequadament sense aquestes cookies pel que es consideren necessàries. En el nostre cas concret, utilitzem les següents:
Galeta Proveïdor Finalitat Durada
_GRECAPTCHA Google.com Distingir entre humans i robots per evitar l’entrada de correu brossa a través dels formularis d’aquest lloc web 6 mesos
_GRECAPTCHA advantia.ad S’utilitza per recordar les teves preferències respecte al consentiment de les diferents categories de galetes. 6 mesos
cookieyes-consent advantia.ad CookieYes estableix aquesta galeta per recordar les preferències de consentiment dels usuaris perquè les seves preferències siguin respectades en les seves següents visites a aquest lloc. No recull ni emmagatzema cap informació personal dels visitants del lloc. 1 any
Les cookies de preferències o personalització permeten al nostre lloc web recordar informació que canvia la forma en què es comporten les nostres pàgines o l’aspecte que tenen amb el propòsit de diferenciar la teva experiència de la d’altres usuaris. A tall d’exemple se sol recordar l’idioma en què vols visualitzar la nostra web. Si ets tu qui voluntàriament tria aquestes característiques, per exemple, marcant la bandera o lletres que identifiquen l’idioma, es considera un servei expressament sol·licitat per tu sempre que les cookies obeeixin exclusivament amb la finalitat de personalització, pel que en aquest cas no es requeriria demanar-te una autorització explícita. El nostre lloc web utilitza les següents cookies de preferències:
wp-wpml_current_language advantia.ad Recordar la teva configuració d’idioma Sessió
Les cookies estadístiques, o d’anàlisis, són aquelles que permeten comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines del nostre lloc web i així realitzar l’anàlisi estadística dels serveis que li prestem. La informació recollida s’utilitza per al mesurament de l’activitat en el nostre lloc amb la finalitat d’introduir millores en els productes i serveis que t’oferim. Utilitzarem les cookies d’anàlisis exclusivament si ens autoritzes a fer-ho, prement el corresponent botó del bàner de cookies o mitjançant el seu menú de configuració. Concretament, el nostre lloc web utilitza les següents cookies d’anàlisis:
Galeta Proveïdor Finalitat Durada
_ga Google Registrar una identitat única per al visitant 2 anys
_gat_gtag_UA# Google Identificar de forma única el visitant 1 minut
_git Google Distingir visitants 1 dia
_gcl_au Google Proporcionat per Google Tag Manager per experimentar l’eficàcia publicitària dels llocs web que utilitzen els seus serveis 3 mesos
_gid Google Instal·lada per Google Analytics, la galeta _gid emmagatzema informació sobre com els visitants utilitzen un lloc web, mentre crea un informe analític del rendiment del lloc web. Algunes de les dades que es recopilen són el número de visitants, la seva procedència i les pàgines que visiten de forma anònima 1 dia
_ga_* Google Google Analytics instaŀla aquesta galeta per emmagatzemar i comptabilitzar les visites a les pàgines 1 any 1 mes
Les cookies de màrqueting o de publicitat comportamental emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda mitjançant l’observació continuada dels teus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar anuncis rellevants i atractius per a l’usuari individual, i per tant, més valuosos per als tercers anunciantes. Utilitzarem cookies de màrqueting exclusivament si ens autoritzes a fer-ho pitjant el corresponent botó del banner de cookies o mitjançant el seu menú de configuració. Concretament, el nostre lloc web utilitza les indicades a la taula inferior: 
Galeta Proveïdor Finalitat Durada
test_cookie doubleclick.net El test_cookie és establert per doubleclick.net i s’utilitza per determinar si el navegador de l’usuari suporta galetes. 15 minuts
IDE google doubleclick Les galetes de Google DoubleClick IDE emmagatzemen informació sobre l’ús que l’usuari fa del lloc web per mostrar-li anuncis rellevants segons el seu perfil. 1 any 24 dies
Aquest lloc web crea un espai d’emmagatzematge en el navegador del dispositiu de l’usuari mitjançant l’objecte LocalStorage per al seu ús pels següents dominis:
 • www.advantia.ad, que utilitza aquest espai per a cookies que s’utilitzen per distingir entre humans i bots. Això és beneficiós per al lloc web, per realitzar informes vàlids sobre l’ús del seu lloc web. Concretament, emmagatzema les següents variables:
    • _grecaptcha
 • www.google.com, que utilitza aquest espai per a Google Recaptcha (seguretat – detecció de bots). Concretament, emmagatzema les següents variables:
    • sb_wiz.sc_pq
    • sb_wiz.pq_tm_hp
    • lv
    • sb_wiz.zpc.gws-wiz-serp.
    • udla::last-rej
    • sb_wiz.sr_di
    • cdids
    • sb_wiz.qc
    • rc::a
    • udla::backoff
    • tup
    • udla::l
    • st-ei
    • sb_wiz.pq
Aquest lloc web també crea espai d’emmagatzematge en el navegador del dispositiu de l’usuari mitjançant l’objecte SessionStorage per al seu ús pels següents dominis:
 • www.google.com, que utilitza aquest espai per a Google Recaptcha (seguretat – detecció de bots). Concretament, emmagatzema les següents variables:
    • rc::c

Pots administrar, gestionar i desactivar en tot moment les cookies que usa la nostra web des del teu navegador, per exemple, per a retirar el teu consentiment, seguint les instruccions que et brinda el fabricant del teu navegador:

Si desactives la instal·lació de cookies en el teu navegador, podràs continuar accedint amb el mateix al nostre lloc web, però pot ser que la teva navegació no sigui òptima i que algun dels serveis oferts no funcioni correctament.

Actualitzarem aquesta Política de Cookies sempre que sigui necessari per a reflectir els canvis que hi hagi en els nostres productes i serveis. Si hi ha canvis substancials en aquesta política t’ho notificarem abans que entrin en vigor publicant un avís prominent en el bàner de cookies En qualsevol cas, et recomanem que revisis periòdicament aquesta Política de Cookies per a saber quines usem i com les utilitzem.
Darrera actualització: 6 de gener de 2023