Comptabilitat i informes

Comptabilitat i informes

Els registres comptables són la base essencial per mantenir els aspectes financers del teu negoci a Andorra en un estat saludable. La informació comptable és molt valuosa per gestionar correctament la teva empresa. Amb els nostres informes de seguiment tindràs una visió àmplia i clara de l’acompliment financer del teu negoci. D’aquesta manera, podràs prendre les decisions òptimes de futur per a la teva empresa o societat.

L’equip de professionals d’Advantia Assessors es responsabilitza de:

  • La gestió comptable de la teva empresa a Andorra
  • La confecció dels llibres dels comptes anuals. S’han de dipositar en el Dipòsit de comptes del M. I. Govern d’Andorra de conformitat amb el que disposi la legislació actual.

A més, preparem tots els informes de seguiment empresarial i evolució patrimonial de la teva empresa. Entre aquests, destaquen els informes de comptes de resultats, els seguiments pressupostaris o de gestió de la tresoreria. Amb la nostra gestió comptable i els informes específics, disposaràs de les dades necessàries per planificar el creixement sostenible de la teva empresa a Andorra. El suport perfecte que garantirà la seva rendibilitat a mitjà o llarg termini.

Qui ha de portar la comptabilitat a Andorra?

L’article 1.1 del text refós de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris estableix el deure dels empresaris de portar una comptabilitat ordenada i adequada a la naturalesa i dimensió de la seva activitat.

Qui es considera empresari a Andorra?

Segons l’apartat 2 del mateix article, es consideren empresaris:

  • Les persones físiques que realitzin activitats empresarials o professionals
  • Les societats mercantils i les altres persones jurídiques.
  • Altres entitats que, tenint o no personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat. Es consideraran empresaris si fan activitats empresarials o professionals.

La disposició addicional del text refós determina que: “tots els empresaris (no les societats) estan obligats a dipositar els seus comptes anuals en el Registre de Dipòsit de Comptes. Els empresaris que tenen la forma de societat anònima o de societat de responsabilitat limitada es regiran per la seva legislació específica. Els empresaris que tinguin una xifra anual de negoci inferior a 150.000 euros queden exclosos d’aquesta obligació”.

Confia en Advantia Assessors per tenir totes les teves obligacions comptables a Andorra al dia, així com els informes que puguis necessitar per prendre decisions en la teva empresa.