Andorra és el segon país europeu en taxa d’ocupació

Tags:

També t'hi pot interessar…

El departament d’estadística d’Andorra va presentar a finals de març l’estudi dels indicadors principals de l’estratègia Europa 2020.

Andorra és el segon país d’Europa amb la taxa d’ocupació més alta

Aquest informe, revela que la taxa d’ocupació de la població activa, entre 20 i 64 anys, era del 84,9% el 2019. Es tractava de la segona més alta d’Europa només superada per Islàndia amb un 85,8%. A més, aquest percentatge supera gairebé en 10 punts l’indicador europeu, que se situa al 75%.

Aquest estudi, que avalua el total de la població activa, també revela que:

  • Hi ha un 5,9% més d’homes ocupats que dones. Tot i que s’ha reduït la bretxa entre sexes, ja que en l’últim període la diferència se situava al 7,3%.
  • El 86,5% de la població ocupada és de nacionalitat estrangera.
  • La desocupació per a persones majors de 15 anys és del 2,1%.
  • Pel que fa als estudis:
  • El 27,3% de total de la població activa posseeix estudis universitaris.
  • El 32% disposa d’estudis secundaris o de batxillerat.
  • Per edats:
  • La franja de 15 a 24 anys es troba en un 31,7% d’ocupació.
  • La de 25 a 54 anys en un 90,9%
  • I la de 55 a 64 anys és del 79,5%.

Des del 2010 el Principat manté una mitjana de taxa d’ocupació del 86,5% i supera els indicadors marcats per la Unió Europea.

L’estratègia Europa 2020

Europa 2020 és un pla per al treball i el creixement de la Unió Europea, que monitora diferents objectius que permetran als governs prendre decisions i aplicar polítiques de canvi i millores. Calcula l’evolució de diferents indicadors en els anys 2010, 2015 i anualment a partir d’aquest any. Les quatre temàtiques principals de l’estratègia Europa 2020 són: la taxa d’ocupació, el canvi climàtic, el nivell de formació i la prevenció de l’abandonament escolar i finalment la pobresa i el risc d’exclusió social.

Sosté aquests quatre objectius per garantir un creixement intel·ligent i inclusiu amb el menor impacte mediambiental, per enfortir l’economia europea.