L’economia andorrana creixerà un 2,1% el 2023 segons l’FMI

Tags:

També t'hi pot interessar…

El recent informe anual del Fons Monetari Internacional (FMI) exposa les projeccions econòmiques mundials, i destaquen les tendències generals i l’anàlisi detallada de les economies de cada país. És una guia que serveix per comprendre i anticipar els moviments econòmics a escala global i regional.
Andorra, com a membre 190 de l’organisme, també forma part d’aquesta anàlisi. L’informe proporciona una visió detallada que permet esbossar un panorama més clar del que podria oferir el futur econòmic per al nostre país.


Taula de continguts:

 1. Una millora de les previsions de l’informe del mes de maig
  Les estimacions econòmiques per al 2024
  Prediccions de l’FMI a escala global
  Els informes de les agències d’avaluació
  Modificació de la llei d’inversió estrangera
 2.  
 3.  

Una millora de les previsions de l’informe del mes de maig

Durant la trobada anual, el Fons Monetari Internacional ha previst un creixement econòmic per a Andorra aquest any i situa Andorra al grup d’altres economies avançades. A més, valora el Producte Intern Brut del país de manera més favorable que el dels països de la zona de l’euro en conjunt.

El producte interior brut

Les previsions són que el PIB del país creixerà un 2,1% a final d’any, millorant la predicció l’1,3% de l’informe anterior del maig. Aquestes dades s’equiparen a països com Espanya, en què el PIB se situarà en un 2,5% o Portugal amb un 2,3%. Aquesta xifra superarà la de països com França (1%), Alemanya (-0,5%). La mitjana europea serà de l’1,2%.

La inflació

Pel que fa a la inflació, s’espera que tanqui l’any un 5,2%, confirmant així l’augment dels últims mesos a causa de l’increment dels preus dels carburants. Tot i que aquesta xifra és alta, representa una millora en comparació de l’índex del setembre, que se situava en un 6,1%. Pel que fa a Espanya, l’any acabarà amb una taxa d’inflació del 3,5%, mentre que França ho farà amb un 5,6%. Segons les previsions de l’FMI, El Principat arribarà a xifres similars a l’IPC de la zona euro, que pronostiquen un creixement del 5,6%.

Les estimacions econòmiques per al 2024

El proper exercici preveu que el producte interior brut d’Andorra continuarà creixent, però a un ritme més lent i serà de l’1,5%. Aquesta estimació el situa unes dècimes per sobre de l’índex pronosticat per a la zona euro, que gira al voltant de l’1,2%. La tendència de creixement d’Espanya és semblant i l’índex del 2024 serà inferior al d’aquest any, de 2,5% a l’1,7%. A França millorarà de l’1% a l’1,3%.
Pel que fa a l’índex de preus al consumidor (IPC), es preveu que serà més moderat a Andorra amb un índex del 3,5%. Una xifra similar a la dels països de la zona de l’euro que també disminuirà fins al 3,3%.

La taxa d’atur continuarà baixant

Una estimació addicional que es refereix a la desocupació. S’espera una millora d’aquesta estadística. Per tant, per a finals del 2023, l’FMI la col·loca en un 1,9% i encara disminuiria més el pròxim any, fins a l’1,7%. Segons l’organisme internacional, aquesta és una dada molt positiva.

Prediccions de l’FMI a escala global

La projecció per al creixement global mostra una reducció, passant del 3,5% el 2022 al 3% el 2023 i al 2,9% el 2024. Segons l’FMI, l’economia mundial segueix en una fase de recuperació, però lenta després dels efectes de la pandèmia i el conflicte a Ucraïna. Segons l’organisme, l’activitat global va assolir el punt més baix a finals de l’any passat, a causa també de l’augment de la inflació, que s’està controlant de manera gradual. Preveu una disminució en la taxa d’inflació general fins al 4,8% (va tancar l’any el 2022 al 9,2%). La seva estimació és que la inflació subjacent (que exclou els preus d’aliments i energia) disminuirà arribant al 4,5% el 2024.

Els informes de les agències d’avaluació

Durant l’any 2023, les agències internacionals han emès diversos reports que valoren solidesa financera d’Andorra.

Standard & Poor’s (S&P)

A la seva última avaluació de novembre, Andorra conserva el mateix ràting que va emetre al maig: BBB+/A-2 amb perspectiva positiva. A l’informe, destaca la reducció del deute públic i les reformes estructurals per a l’estabilitat financera. També posa de manifest la bona posició exterior del país a causa dels alts superàvits al compte corrent, reflex de la rendibilitat dels sectors turístic i financer. A més, destaca la importància de mantenir polítiques d’estabilitat macroeconòmica i el treball legislatiu per assegurar la sostenibilitat del sistema de pensions.

Fitch Ratings

En la seva avaluació de finals d’octubre també manté la qualificació en A- amb perspectiva estable. Al seu informe valora les polítiques implementades per fer front a l’augment del cost de vida i la pèrdua del poder adquisitiu. Un altre aspecte destacat per l’agència és l’alta resiliència del sector bancari d’Andorra.

Modificació de la llei d’inversió estrangera

El Govern d’Andorra està treballant en l’actualització de la Llei d’inversió estrangera i té la intenció de presentar-la durant els primers mesos del 2024. Una de les modificacions que es proposa és implementar un impost sobre l’adquisició de propietats. Aquest canvi es va proposar com a projecte de llei i va ser aprovat pel consell de ministres al final d’octubre, en espera de ser tramitat pel parlament. Regularà els percentatges que tant les persones físiques com les societats hauran de pagar en funció de la inversió que facin.

Impost progressiu

L’impost s’aplica sobre el valor real, progressiu i per trams de les compres de propietats per part d’estrangers:
• El percentatge del tribut per a una unitat és del 3%.
• Entre 2 i 5 immobles, s’aplicarà el 5%.
• Entre 6 i 9 habitatges, l’impost serà del 8%.
• A partir de 10 unitats immobiliàries o per a promocions urbanístiques o immobiliàries, el percentatge serà del 10%.
A banda, si la intenció és adquirir o construir habitatges per ser llogats com a residència habitual i permanent, per un mínim de 10 anys, s’atorgarà una bonificació del 90% a la quota tributària.
L’objectiu de la normativa és evitar l’especulació, promoure l’habitatge de lloguer i alhora augmentar els ingressos de l’Estat per cobrir les despeses públiques.

Si voleu invertir o crear una empresa a Andorra, des d’Advantia Assessors us guiem en tots els passos del procés.