Evolució econòmica d’Andorra el 2022

Tags:

També t'hi pot interessar…

El 2022 l’economia mundial va experimentar una sèrie de transformacions i de desafiaments. Va ser un any marcat pels canvis en les polítiques governamentals per fer front a les conseqüències del creixement de la inflació, les pujades del tipus d’interès i l’alça dels preus. Com a la resta de països, el panorama econòmic andorrà va ser divers i dinàmic. Així ho reflecteix l’informe econòmic del 2022 que ha presentat la Cambra de Comerç d’Andorra en què analitza la situació de creixement de l’any passat i les perspectives de futur.


Taula de continguts:

 1. El creixement del país arriba a nivells del 2019
  El pes de la inversió estrangera
  El mercat laboral
  Els sectors d’activitat que més van créixer
  Com tancarà econòmicament l’any 2023?
  Perspectives de creixement per al futur
 2.  

El creixement del país arriba a nivells del 2019

Tot i els reptes econòmics i socials, al llarg del 2022 Andorra va arribar a consolidar el creixement que va iniciar l’any anterior. El producte interior brut real es va incrementar en un 8,8%, representa una taxa cinc dècimes superiors a la registrada el 2021. Tot i que aquesta dada ha tornat a xifres d’abans de la pandèmia, el PIB per càpita encara no ha aconseguit aquest nivell i va tancar l’any a 34.304 € (el 2019 el PIB per càpita era de 34.490 €).
L’informe econòmic de la cambra de comerç destaca un altre punt important en relació amb l’àmbit internacional. Ressalta que el 2022 l’economia andorrana va ser més dinàmica que la d’Espanya, França i el conjunt de la zona euro. El Principat es va posicionar com el segon país europeu amb més creixement, després d’Irlanda.

El pes de la inversió estrangera

Pel que fa a la inversió estrangera, el 2022 va ser el segon millor any. El volum d’inversió estrangera va representar el 12% del PIB, sense assolir el 19,3% del 2021, en què hi va haver més projectes per a l’aturada de la pandèmia el 2020.
L’any passat es van formalitzar un total de 925 sol·licituds, amb un volum de 388,9 milions d’euros i l’import per inversió representa 420.000 euros per projecte. Per origen, les inversions provenen d’Espanya, seguides per Luxemburg i, en tercer lloc, hi ha França. Els sectors en què es concentra la major part de les operacions formalitzades són els de la prestació de serveis, seguits de la promoció immobiliària i la construcció.

El mercat laboral

Un altre dels punts que analitza l’informe és la situació laboral d’Andorra. La taxa de desocupació ha disminuït fins a arribar al 2,1% i la població ocupada ha augmentat un 34% fins a 49.775 persones. El 16,9% són treballadors per compte propi i la resta assalariats del sector privat i el públic. A més, emfatitza que, des de finals del 2021, les persones que estaven en situació de suspensió temporal o reducció de jornada a causa de la pandèmia van normalitzar la seva situació.

Els sectors d’activitat que més van créixer

L’avenç s’ha aconseguit en gran part gràcies a la construcció i als serveis. Per la seva banda, la construcció va contribuir a la creació de nous llocs de treball. El sector primari i la indústria són els que van registrar un creixement més baix.

• Sector serveis

Dins dels serveis, els que més han crescut han estat els relacionats amb el turisme i el comerç, que a més a més van ser les activitats més afectades per la pandèmia. Aquest fet va ser gràcies a l’augment del turisme. El nombre de visitants va superar les xifres prepandèmia amb 8,4 milions. Pel que fa al comerç, va registrar un augment del nombre d’establiments oberts i assalariats, així del creixement en volum d’importacions. És important tenir en compte que part d’aquest augment és degut a la pujada de preus.

• Sector financer

Al sector financer també es va registrar un comportament positiu. La banca d’Andorra va tancar l’any 2022 amb un augment del 16,3% en els guanys totals, impulsada per l’economia dinàmica i l’augment de les taxes d’interès. Aquest augment també es va reflectir en un augment del 3,6% en el volum de recursos administrats pels clients. La millora del marge d’interessos, provocat per l’augment de les taxes d’interès del Banc Central Europeu, va contribuir a incrementar la rendibilitat dels recursos propis del sector bancari. A més, la taxa de morositat va continuar disminuint i es van mantenir bons nivells de solvència i liquiditat, superant la mitjana dels bancs europeus.
En aquest article t’expliquem com funciona el sistema bancari andorrà.

Com tancarà econòmicament l’any 2023?

Tot i que ja estem encarant el final de l’any, encara queden tres mesos i reptes per fer front. Durant el 2023, l’economia d’Andorra desaccelera el creixement. D’una banda, a causa de la normalització del desenvolupament econòmic després que s’hagin recuperat els nivells previs d’activitat a la pandèmia. D’altra banda, pel panorama global i sobretot de l’europeu, amb un impacte alt de la inflació i de l’increment dels tipus d’interès. Aquests factors continuaran condicionant el desenvolupament de l’economia andorrana durant la segona meitat del 2023 i en limitaran la capacitat de creixement.
El primer trimestre del 2023, tot i que el creixement ha estat positiu, ha estat menys intens que el del quart trimestre del 2022 (un 3,5% davant el 5,2%).
Pel que fa a les dades del PIB del primer trimestre del 2023, s’observa un bon comportament de l’economia andorrana, tot i que amb un avenç més moderat que no pas en trimestres anteriors.

Perspectives de creixement per al futur

La cambra de comerç tanca l’informe fent un balanç relativament positiu, i conclou els reptes que s’hauran d’afrontar en el futur. Hi destaca crear polítiques per millorar la productivitat i la competitivitat pel que fa a digitalització, innovació i transformació energètica. Així com impulsar el creixement econòmic sostenible, creant ocupació a curt i llarg termini.

L’any 2022, l’economia d’Andorra es va enfrontar a una sèrie de desafiaments i oportunitats. Gràcies a la recuperació de sectors clau com els serveis es torna a acostar a nivells del 2019. I encara que el 2023 ha començat a desaccelerar a causa de l’àmbit global encara es preveu que tanqui l’any amb bones perspectives econòmiques.