Startup: què és i com funciona aquest tipus d’empreses a Andorra

Tags:

També t'hi pot interessar…

A l’era digital, les societats startups promouen la innovació i el creixement econòmic a escala global. Aquestes empreses emergents, impulsades per la creativitat i la tecnologia, han esdevingut un sector atractiu per a inversors que busquen noves oportunitats de negoci. Tot i això, fins a finals de l’any passat, Andorra no tenia una legislació específica per a aquest tipus d’activitats econòmiques. Amb l’aprovació de la nova llei d’economia digital, innovació i emprenedoria s’estableix un apartat dedicat a regular la creació, les condicions i les característiques d’aquest tipus de negocis al Principat.


Taula de continguts:

 1. La destinació perfecta per crear una startup
  Invertir en una empresa emergent
  El nou reglament de startups d’Andorra
  Nòmades digitals i treball remot
  La llei d’economia digital
  Per què invertir en una startup a Andorra?
 2.  

La destinació perfecta per crear una startup

Per les seves característiques, Andorra és un país ideal per invertir-hi. Gràcies a les noves lleis que s’han creat els darrers anys, el país ha dotat l’inversor (tant local com estranger) de les eines i la confiança necessàries per donar suport a les seves activitats. Així mateix, amb la normativa d’economia digital recent, es crea un escenari propici que no només regula, sinó que també fomenta iniciatives innovadores. Fins fa poc, el marc jurídic no estava específicament adaptat a les startups, cosa que podia generar incertesa i ambigüitat quant als requisits i procediments. A més, de l’escassa informació i la transparència. Això dificultava l’avaluació de les oportunitats d’inversió i augmentava els riscos percebuts. Aquestes barreres podien arribar a limitar la inversió a Andorra. Amb la creació de la nova llei, però, es vol oferir al país un ecosistema emprenedor propi i fiable en el qual agents públics i privats treballen conjuntament per promoure nous negocis adaptats a l’era digital i que permetin diversificar l’economia.

Invertir en una empresa emergent

La inversió estrangera juga un paper important en el creixement de les startups:
• Ofereix els recursos econòmics necessaris i aporta coneixements i experiència.
• Ofereix l’oportunitat d’accedir a una àmplia xarxa de contactes i oportunitats de mercat.
• A més, els inversors internacionals contribueixen amb les seves experiències a diversos entorns empresarials, impulsant així el desenvolupament i la competitivitat.
• Proporciona una aportació de capital per finançar noves idees, investigació i contractació de talent.
Tot plegat, la inversió estrangera no només impulsa el creixement econòmic, sinó que també enriqueix l’entorn empresarial en fomentar la col·laboració i l’intercanvi d’idees.

El nou reglament de startups d’Andorra

La llei d’economia digital desenvolupa un apartat que estableix el règim jurídic de les societats mercantils startups. Està inclosa en les mesures de finançament i d’inversió de les iniciatives d’emprenedoria vinculades a l’economia digital, l’emprenedoria i la innovació. El seu propòsit és fomentar la creació i la seguretat dels inversors en aquesta tipologia d’empreses.
A banda, també s’ha establert un reglament de creació de registre de societats mercantils startups per completar i acabar de desenvolupar la llei.

Condicions per obtenir la categoria d’empresa emergent

Es considerarà startup una empresa o un model de negoci que utilitza la tecnologia com a element subjacent. La seva finalitat ha de ser desenvolupar nous productes i serveis, millorar-los o perfeccionar-los de manera innovadora gràcies a l’ús de la tecnologia. En el procés de disseny han de demostrar que depenen de l’aplicació de coneixements tècnics o científics de l’àmbit digital, actius digitals o tecnològics.
Les noves empreses rebran una denominació especial: Societat Anònima Startup (SAS) o Societat Limitada Startup (SLS).

 El reglament de creació del Registre de Societats Mercantils Startups

El principal objectiu per a la seva creació és fer seguiment a aquest tipus de negocis. El reglament es divideix en diferents apartats entre els quals trobem:
• La creació del Registre de Societats Mercantils Startups, com a secció del Registre de Societats, per poder diferenciar-les d’un altre tipus d’empresa.
• El detall del procediment que se seguirà per declarar una startup, la resolució i els efectes.
• El funcionament del Registre de Societats Mercantils Startups, com ara la inscripció i el contingut del registre.
• El seguiment de l’acatament de les exigències per mantenir la condició de societat mercantil startup i en quins casos es perd aquesta condició.
• La declaració de societat mercantil startup com a conseqüència d’una fusió o de la ruptura total duna startup.

La pèrdua de condició de startup

Una empresa deixarà de considerar-se una societat mercantil startup en els casos següents:
• Quan no es compleix amb el reglament.
• Si obté resultats positius abans d’impostos al final de l’exercici social, durant dos exercicis consecutius i el patrimoni net no és inferior a la meitat de la xifra del capital social.
• Si reparteix beneficis.
• Quan es fusiona o divideix i no es crea una nova startup.
• Si s’uneix a un grup de societats o a una empresa que no tenen la condició de startup.
• Quan es dissol la societat
• Si els socis fundadors ja no gestionen o deixen d’acomplir tasques de la societat.

Nòmades digitals i treball remot

Un altre dels punts que regula la llei d’economia digital és el del treball en remot i les nòmades digitals, tots dos molt vinculats a aquest tipus d’empreses. La llei d’immigració andorrana es reforma per establir nous permisos de treball sense residència al país. Es tracta dels anomenats nòmades digitals que no requereixen una ubicació concreta per desenvolupar la seva feina. L’objectiu és poder contractar persones estrangeres que contribueixin al desenvolupament de l’economia digital com a treballadors per compte d’altri, alhora que exposa les condicions per als treballadors per compte propi.

La llei d’economia digital

Aquestes mesures es recullen a la Llei 42/2022, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació aprovada el desembre de l’any passat.
L’objectiu d’aquesta legislació és facilitar recursos necessaris per promoure i potenciar noves oportunitats comercials al sector digital i de les noves tecnologies a Andorra. Així mateix, cerca afavorir les condicions que permetin a inversors locals i estrangers per impulsar les seves activitats, establint un marc legal sòlid, segur i fiable.
A banda dels nous tipus de treball sense residència i les empreses emergents, el marc jurídic recent regula les zones econòmiques especials, la creació d’entorns de proves controlats com els sandboxs o els living labs. A més, contempla també el marc legal per als espais compartits d’habitatge i de treball, els coworking i coliving.

Per què invertir en una startup a Andorra?

Les empreses emergents són una oportunitat d’inversió a llarg termini. Generalment, compten amb un alt potencial de creixement i, per tant, amb la possibilitat d’obtenir més rendiments en comparació amb un altre tipus d’empreses.
Invertir en una startup és una excel·lent oportunitat per a qui busca diversificar la cartera en sectors innovadors que utilitzen noves tecnologies per participar en el desenvolupament de serveis i productes nous. Aquestes empreses tenen la capacitat d’adaptar-se ràpidament als canvis del mercat per aprofitar les oportunitats que sorgeixen.
En els darrers anys, Andorra ha realitzat grans esforços per oferir un marc legal favorable que afavoreixi i protegeixi emprenedors que volen crear o participar en nous projectes. El resultat: un entorn propici i competitiu en l’àmbit legal i d’infraestructura, sostingut pel suport de les institucions i amb accés a noves oportunitats.

En definitiva, el nou reglament de startups representa un important pas endavant en la diversificació econòmica del país.
S’espera que aquesta iniciativa impulsi la creació i el creixement de startups innovadores, promovent el desenvolupament econòmic i la competitivitat global. Sens dubte, un avenç destacat a l’entorn emprenedor d’Andorra.