Projecte de llei per modificar la llei d’inversió estrangera a Andorra          

Tags:

També t'hi pot interessar…

S’ha presentat el projecte de modificació de la llei d’inversió estrangera del 2012 d’Andorra. Els objectius principals de reforma són adaptar-se als estàndards de la resta de països en aquesta matèria i agilitzar els processos d’algunes inversions. A banda d’aquest canvi, el nou marc regulador també estableix la creació d’un sistema de control posterior i d’un règim sancionador, que fins ara no existien.

Cal destacar que, actualment, per a Andorra la inversió forana representa el 18,7% del PIB, i que aquests canvis beneficiaran la majoria d’inversors que provenen d’Espanya i França.

A continuació, t’expliquem les claus del projecte de llei.


Taula de continguts:

 1. Els motius principals per presentar el projecte de llei
  Liberalització d’algunes inversions estrangeres
  Procediment per a la resta d’inversors estrangers
  Altres casos en què s’haurà de sol·licitar l’autorització d’inversió prèvia
  Més control per part de l’administració
  Entitats bancàries d’estats SEPA

Els motius principals per presentar el projecte de llei

Aquesta reforma es proposa principalment per liberalitzar algunes inversions, en què s’agilitzaran els tràmits inicials. En segon lloc, pretén ajustar-se a la resta de països on les administracions apliquen més control sobre les inversions estrangeres. Per exemple, el nou marc regulador en aquesta matèria de la Unió Europea és d’octubre del 2020.

Recollint els punts anteriors, la llei gira al voltant de quatre pilars principals:

 • Facilitar en alguns casos el procés d’inversió estrangera.
 • Creació d’un registre en el qual s’hauran d’inscriure totes les empreses un cop materialitzada la inversió.
 • Instaurar un mecanisme efectiu de control per comprovar que les inversions compleixen els requisits.
 • I, finalment, instaurar un règim sancionador.

Liberalització d’algunes inversions estrangeres

El projecte de llei obre la porta a la desaparició de l’obligació d’obtenir una autorització prèvia per poder invertir a Andorra. Això només s’aplica per a inversors (nacionals o residents), que provinguin de països amb un conveni de doble imposició (CDI) amb el Principat, o bé amb acords específics d’inversió estrangera.

En aquest sentit, aquest punt permetrà que s’agilitin els processos de creació d’empreses per a la majoria dels sol·licitants, ja que provenen majoritàriament d’Espanya i França. A més, es podria arribar a reduir el temps de creació d’una societat amb inversió estrangera de 98 dies a 15.

(Consulta els països amb què Andorra ha signat un CDI).

Procediment per a la resta d’inversors estrangers

Els inversors que provenen de països que no tenen acord de CDI o d’inversió estrangera amb el Principat, hauran de començar per obtenir l’autorització prèvia administrativa. Fins ara el silenci administratiu significava una confirmació de la petició d’autorització, però la reforma de la llei també en modifica el significat. El projecte proposa que l’administració haurà de donar una resposta a la sol·licitud i, quan no la doni, s’interpretarà com una negativa a la sol·licitud. Un cop obtinguda la confirmació, s’hauran d’apuntar al registre d’inversions per passar el control posterior.

Altres casos en què s’haurà de sol·licitar l’autorització d’inversió prèvia

La llei també recull a quines tres circumstàncies serà obligatòria l’obtenció d’una sol·licitud prèvia d’inversió:

 • Quan el sol·licitant sigui una entitat pública de sobirania estrangera.
 • Per a inversions que provinguin dels sectors específics que detalla la clàusula de salvaguarda com les professions liberals, el sector financer, els àmbits que tenen a veure amb jocs d’atzar, pedres o metalls preciosos.
 • Inversors nacionals o residents a països sense CDI o acord d’inversió estrangera amb Andorra.

Més control per part de l’administració

Com la resta de països, Andorra també veu adequat millorar els mecanismes de control, ja que no totes les inversions són beneficioses i aposta per evitar riscos que podrien perjudicar el país. Les dues grans mesures són el control posterior de l’administració i el reforç de la clàusula de salvaguarda.

 • Control posterior per part de l’administració

S’intensificarà la vigilància després de la creació i la formalització de l’empresa estrangera amb un sistema de control. L’òrgan competent serà el registre de societats mercantils, que haurà de vetllar perquè totes compleixin els requisits necessaris. Podrà sol·licitar tota la documentació necessària a l’inversor per complir el control posterior. A partir d’aquí, la llei també preveu les decisions que podrà adoptar l’administració quan no es compleixin els requeriments, com ara l’anul·lació de la inversió estrangera, la liquidació total o la presa de mesures cautelars.

 • Reforçar la clàusula de salvaguarda

Si bé és cert que aquesta disposició ja existeix a la llei del 2012, la modificació de llei que ens ocupa preveu reforçar-la. D’una banda, aquesta clàusula ha de detallar expressament quines inversions poden representar un risc per a la salut i l’ordre públic del país. I, d’altra banda, definirà en quins casos i sectors econòmics caldrà que l’administració tingui un control previ i, per tant, l’inversor hagi de sol·licitar una autorització prèvia. En aquest cas, independentment de que provingui d’un país amb CDI o acord d’inversió estrangera, es veurà fora del règim liberalitzador.

 • Registre per part de totes les inversions estrangeres

La modificació de la llei preveu la creació d’un registre en què és obligatori que totes les inversions estrangeres s’inscriguin una vegada formalitzades. Aquest pas serà obligatori, tant si han hagut de fer la sol·licitud prèvia com si n’han quedat exemptes. Aquesta mesura també afecta la resta d’empreses estrangeres ja creades, que tindran un any per inscriure-s’hi.

Entitats bancàries d’estats SEPA

Un altre canvi que proposa el projecte de llei és que les aportacions, tant per a la constitució com per augmentar el capital d’una empresa o societat, puguin provenir d’una entitat bancària d’Andorra o qualsevol país SEPA. Això comporta modificar la llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, ja que de moment només es pot operar amb un banc establert a Andorra.

 

Un cop s’aprovi el projecte de llei, entrarà en vigor la nova llei amb les modificacions aprovades per part del Govern d’Andorra.