Nous trams de cotització a la CASS per a les persones que realitzen una activitat per compte propi a Andorra

Tags:

També t'hi pot interessar…

Impuestos Andorra 2º Trimestre

Calendari fiscal Andorra 2020

A continuació, detall dels principals moments del calendari de contribuent a Andorra per al primer trimestre del 2020, així com els formularis que cal presentar en cada cas si és…

Tax burden

Com és la pressió fiscal a Andorra?

Andorra destaca per la competitivitat fiscal i el sistema impositiu homologable amb el d’altres països. L’estabilitat econòmica, recolzada per sòlides polítiques fiscals, la converteix en una destinació atractiva per a…

A partir de l’1 de setembre entra en vigor la Llei 9/2019, del 7 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. Aquesta llei afecta totes les persones que duen a terme una activitat per compte propi a Andorra.

Qui es considera “compte propi” a Andorra?

Es consideren autònoms, o persones que duen a terme una activitat econòmica per compte propi, aquelles que:

    • Gaudeixen d’una autorització d’exercici de professió titulada per compte propi, si el titular forma part del Registre d’Empresaris i Professionals del Cens d’Obligats Tributaris. En cas d’exercir aquesta professió exclusivament com a persona assalariada no es consideraria compte propi.
    • Són titulars d’un comerç o indústria amb activitat efectiva, o bé d’una explotació agrícola o ramadera amb producció que es destina a la comercialització. En ambdós casos s’inclou la participació en règim de societat civil o comunitat de béns.
    • Són administradores de societats actives i compleixen algun dels requisits següents:

o o No són assalariades de la societat de la qual són administradores.
o Perceben una remuneració amb caràcter periòdic o no, fixa o variable, per a exercir el càrrec d’administrador. Si els administradors desenvolupen la seva activitat gratuïtament però no cotitzen com assegurats directes a la seguretat social també queden inclosos.
o Disposen d’una residència legal al Principat d’Andorra que exigeix disposar d’una cobertura i assegurança per malaltia aliena a la Caixa Andorrana de Seguretat Social. En aquest supòsit, queden excloses les persones que disposen d’una autorització de residència sense activitat lucrativa, de residència per a professionals amb projecció internacional, de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu.

  • Els familiars de la persona que desenvolupa una activitat econòmica per compte propi al Principat d’Andorra. Quedaran exclosos si són assalariats d’aquesta persona física o de la seva empresa, sempre que duguin a terme una activitat efectiva en l’empresa o explotació del familiar.
  • Les persones que tenen un contracte de parceria.

Què canvia en les cotitzacions?

La nova Llei contempla que el càlcul de les cotitzacions dels autònoms es basi en dos paràmetres. D’una banda, la renda neta derivada de l’activitat econòmica, i de l’altra, la seva xifra de negocis. El 2019, els dos paràmetres es computen segons els resultats de l’exercici econòmic de l’any 2018 (i posteriorment segons els resultats de l’any immediatament anterior).
La novetat més important és la introducció de més trams de cotització en funció dels paràmetres abans esmentats. Els autònoms podran acollir-se a unes cotitzacions reduïdes a la CASS del 25%, del 50%, del 62,5%, del 75%; a la cotització de base (100%), o bé hauran de cotitzar el 125% o el 137,5%. Els percentatges de cotització dependran de la seva situació particular derivada de la renda i de la xifra de negoci.

Cotització especial reduïda per a emprenedors de menys de 35 anys.

Una altra novetat és que les persones que exerceixin una activitat econòmica per compte propi durant els vint-i-quatre primers mesos d’activitat del seu negoci i siguin menors de 35 anys, podran acollir-se voluntàriament a aquest règim especial reduït.
La base de cotització per aquest col•lectiu és del 55% del salari mínim mensual oficial.

Què cal fer per acollir-se als nous trams de cotització?

Fins ara, el tipus bàsic era del 100% i calia formalitzar una sol•licitud escrita a la CASS per acollir-se a alguna de les bases de cotització reduïda. Amb la nova reglamentació, és necessari que els autònoms declarin la seva situació a la CASS. Serà aquest organisme qui assignarà la cotització corresponent, en funció de la renda neta i la xifra de negocis de l’activitat econòmica que desenvolupa la persona que treballa per compte propi.

Si tens dubtes a l’hora de preparar les teves declaracions fiscals, pensa a Advantia Assessors. Posem al teu abast un equip de professionals en l’àmbit de l’assessorament fiscal per fer-te la vida més fàcil.