Llei Òmnibus i D’estat d’alarma i emergència pel Covid-19

Tags:

També t'hi pot interessar…

Aquest dilluns 23 de març, les lleis Òmnibus i d’Estat d’alarma i emergència han rebut el suport unànime de tots els grups parlamentaris representats al Consell General. La llei Òmnibus ha de permetre activar un ampli paquet de mesures econòmiques per contrarestar els efectes de l’aturada en sec de l’activitat econòmica a Andorra. Pel que fa a la llei d’Estat d’alarma, recull una sèrie de mecanismes excepcionals, que només s’aplicaran en cas que les mesures de confinament actual no siguin suficients per contenir l’avenç del Covid-19.

A continuació, presentem un resum del més destacat de la Llei Òmnibus per a les empreses i autònoms, els treballadors i com repercuteix en impostos i obligacions formals entre altres qüestions.

Quines mesures introdueix la Llei Òmnibus per a les empreses i els autònoms?

 1. S’aprova el 100% de reducció de la renda en l’arrendament de locals per a negocis a comptar des del 14/03/2020 si s’ha suspès totalment l’activitat, del 80% si l’activitat està sotmesa a un règim de guàrdia o permanència i del 50% en el cas de negocis amb activitat oberta.
 2. En cas de decret d’aïllament per Covid-19 (malaltia o sospita), els empresaris i autònoms es beneficiaran de les prestacions econòmiques previstes en cas d’accident laboral o malaltia professional. Aquesta prestació correspon al 66% de la mitjana mensual de la base de cotització de l’any immediatament anterior (des de la data en què s’hagi acordat l’aïllament per part del Ministeri de Salut) en el cas dels sectors amb activitat suspesa total o parcialment, i del 100% en el cas de negocis amb activitat oberta.
 3. En referència a les Cotitzacions a la CASS, els treballadors per compte propi podran sol·licitar una suspensió de la cotització si s’ha suspès completament la seva activitat (durant tot el període de suspensió). En cas de continuar amb la seva activitat però amb una reducció significativa d’aquesta, podran acollir-se a la cotització per al salari mínim. A més a més, en el cas de les empreses que s’han vist obligades a suspendre la seva activitat, Govern assumirà el pagament de la part empresarial de la cotització dels assalariats de l’empresa. En els tres casos esmentats caldrà adreçar una sol·licitud a la CASS via web (mitjançant el formulari que s’habilitarà un cop es publiqui la llei al BOPA) abans de la data límit per al pagament de la cotització de març 2020.
 4. Pel que fa als consums, es preveu una reducció de les tarifes elèctriques i els preus de les telecomunicacions per a les empreses. Aquestes reduccions queden pendents de regulació durant el mes d’abril.
 5. Finalment, i fora de les mesures econòmiques, s’estableix que es podran portar a terme les convocatòries de reunions i acords de les persones jurídiques per correu electrònic, missatgeria electrònica o sistemes similars que permetin tenir constància de la tramesa i del seu contingut. També es podran constituir els òrgans col·lectius de les persones jurídiques i adoptar vàlidament acords per mitjà de videoconferència.

Com afecta la Llei Òmnibus als impostos i obligacions formals?

 1. El pagament a compte de l’Impost de Societats per als períodes impositius iniciats entre 01/01/2020 i 31/05/2020 es redueix al 20%.
 2. Per a l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’obligat tributari podrà triar entre calcular-lo aplicant el 20% sobre la quota de liquidació del període impositiu immediatament anterior o un 2% sobre les rendes netes procedents d’activitats econòmiques obtingudes en l’exercici 2019.
 3. En cas de no poder fer front als pagaments, s’ajorna o es fracciona el deute tributari, sense necessitat de presentació de garantia i sense interès moratori.
 4. Es faculta el Govern a posposar la taxa sobre el Registre d’activitats econòmiques més enllà del 30/06/2020.
 5. En el cas dels propietaris de locals de negoci que no han percebut lloguers, es redueixen les bases de tributació de l’IGI i de la resta d’impostos en els imports no percebuts.

Mesures de la Llei Òmnibus per mantenir l’estabilitat dels assalariats.

En el cas de sectors l’activitat dels quals hagi quedat totalment o parcialment suspesa:

 1. El període de suspensió de l’activitat de l’empresa computa com a temps treballat a efectes de vacances i d’antiguitat per al treballador.
 2. El temps no treballat es distribueix de manera equitativa entre el treballador i l’empresa: el 50% és permís remunerat per l’empresa i el 50% es compensa amb treball de la persona assalariada. La persona assalariada compensa aquest treball amb les següents fórmules i per aquest ordre:
  1. Hores extraordinàries i festius del calendari ja meritats.
  2. Hores extraordinàries i festius del calendari a futur (fins al 31/12/2020 i amb pacte escrit entre empresari i treballador).
  3. Vacances (màxim la meitat de les vacances 2020).
  4. Hores extraordinàries i festius del calendari futur (si no hi hagués acords).
 3. Si la persona assalariada ha estat aïllada per Covid-19 (malaltia o sospita), decretat pel Ministeri de Salut, rebrà les prestacions econòmiques previstes en cas d’accident laboral o malaltia professional. La prestació ascendeix al 66% del salari global mensual mitjà dels darrers 12 mesos treballats des de la data en què s’hagi acordat l’aïllament.

En cas de treballadors de sectors amb activitat oberta:

 1. L’empresa té la facultat de modificar horaris i funcions per complir de forma més eficaç les recomanacions o les instruccions dictades per les autoritats, sempre que no hi hagi reducció de salari.
 2. Els assalariats amb fills menors de 14 anys o amb discapacitat (i que no tinguin familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que puguin tenir cura dels fills – excepte avis), rebran una retribució per part de Govern equivalent a les hores no treballades per poder tenir cura dels infants. Aquest supòsit s’aplica en cas que els dos progenitors es trobin en aquesta situació o siguin famílies monoparentals.
 3. En cas d’aïllament per Covid-19 (malaltia o sospita) decretat pel Ministeri de Salut, els assalariats rebran les prestacions econòmiques previstes en cas d’accident laboral o malaltia professional. L’empresa haurà de comunicar a la CASS l’accident laboral, i la persona assalariada rebrà una prestació del 100% del salari global mensual mitjà dels darrers 12 mesos treballats. En aquest cas, la prestació de la CASS ascendeix al 66%, i Govern assumeix la diferència fins al 100%.
 4. Si una persona assalariada és acomiadada durant el període de crisi sanitària, li serà facilitat l’accés als ajuts per desocupació involuntària i per al lloguer d’habitatge.
 5. Es preveu també una reducció de les tarifes elèctriques i els preus de les telecomunicacions per a les persones que vegin minvada la seva situació econòmica i social a conseqüència d’aquesta crisi.

A banda de les mesures detallades  anteriorment, la llei Òmnibus posa en marxa una sèrie de mesures complementàries com ara:

 1. La suspensió de la via d’atenció preferent per descarregar tot el sistema sanitari.
 2. La interrupció dels terminis processals i administratius (amb excepcions). Des del 14/03/2020 fins a la fi de la situació d’emergència sanitària, cada dia es considera no hàbil.
 3. La suspensió de terminis de prescripció i caducitat a partir de l’entrada en vigor de la llei.
 4. Pròrroga dels terminis per complir amb les obligacions formals del sistema financer fins al 30/04/2020. L’AFA queda habilitada per prorrogar aquest termini mitjançant un comunicat Tècnic o Comunicació a les entitats concernides.

Com sempre, a Advantia Assessors quedem a la vostra disposició per poder resoldre els dubtes que aquesta crisi sanitària pugui causar-vos en l’àmbit fiscal, en matèria laboral o en qualsevol altre àmbit que tingui a veure amb la vostra empresa o negoci.