Andorra modifica el reglament de l’impost sobre societats per poder fer la declaració en línia

Tags:

També t'hi pot interessar…

Q

IGI a Andorra. ¿Què és?

L’evolució del sistema tributari andorrà ha comportat la creació de figures impositives similars en funcionament a les dels països europeus, encara que amb uns gravàmens inferiors. És el cas de…

Impuestos Andorra 2º Trimestre

Els impostos a Andorra

L’evolució de les activitats i l’estructura econòmica d’Andorra, ha comportat un desenvolupament en paral·lel del sistema tributari andorrà. El canvi més significatiu ha estat el pas d’un sistema d’impostos basat…

El sistema tributari andorrà continua modernitzant-se i aposta per la creació de nous portals en línia per dur a terme la declaració d’impostos. En conseqüència, els reglaments que regeixen els impostos sobre societats i sobre la renda dels no residents fiscals s’han modificat per incloure nous formularis que s’han habilitat per poder fer el tràmit en línia. A partir d’aquest any, només es pot fer la declaració de l’IS i de l’IRNR des de l’oficina virtual del departament d’impostos i tributs del govern d’Andorra. A més d’aquestes dues taxes, l’IRPF és un altre dels impostos d’Andorra que també s’ha de declarar online.


Taula de continguts:

  1. Modificacions al reglament de l’impost sobre societats

   Canvis al reglament de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals:

   Declarar els teus impostos és cada cop més senzill

   Acord del G20 per unificar l’impost mínim sobre societats entre països

   Els beneficis de crear una empresa a Andorra


Modificacions al reglament de l’impost sobre societats

Per tal d’adaptar la presentació dels formularis, s’han realitzat les modificacions següents a la Llei de l’IS:

 • Modificació relativa al pagament a compte: aquesta declaració es farà a través dels formularis, en el lloc i la forma que estableix el Ministeri de Finances.
 •  Pel que fa a la declaració, l’autoliquidació i ingrés, els tributaris hauran de presentar i subscriure la declaració de l’impost el mes següent als 6 mesos posteriors a la finalització del període tributari mitjançant els formularis, al lloc i la forma que estableix el Ministeri de Finances.
 • Sobre els mètodes de pagament, cal ingressar l’import de la quota diferencial o del pagament a compte mitjançant domiciliació bancària o transferència nominativa a favor del Govern d’Andorra. En aquest darrer cas, us heu d’acompanyar d’una còpia del document bancari de pagament i les declaracions de l’impost.

Canvis al reglament de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals:

 • Pel que fa a la declaració: els establiments permanents l’han de presentar al mes següent de la conclusió del període impositiu, a través dels formularis en la forma i el lloc que s’estableixi des del Ministeri de Finances. Es podrà presentar fins sis mesos després de la finalització del període impositiu, sense que tingui cap efecte sobre els terminis d’ingrés o devolució.
 • S’estableixen els mètodes de pagament a la secció de la declaració i dels pagaments a compte: que es poden fer a través de domiciliació bancària o transferència nominativa a favor del Govern d’Andorra, amb un justificant d’aquesta última i les declaracions de l’impost.

Declarar els teus impostos és cada cop més senzill

Andorra aposta per la simplificació dels tràmits per a la declaració i liquidació dels impostos de societats i sobre la renda dels no residents.
Un pas més per agilitzar la declaració d’impostos a Andorra i per simplificar processos i tràmits gràcies a la digitalització d’aquests.

Acord del G20 per unificar l’impost mínim sobre societats entre països

El mes de juny passat, el G-7 va acordar imposar un impost sobre societats mínim global. Aquest acord va ser ratificat el juliol, a l’última cimera del G-20 a Venècia per majoria dels 139 països que formen part de l’OCDE.
A partir del 2023, les grans multinacionals pagaran un impost mínim sobre societats del 15% i les companyies hauran de tributar al país on operen i no on tenen la seu fiscal. Després de 4 anys de debats i negociacions, s’ha arribat a aquest pacte i d’aquí 8 anys, com a màxim el 2030, s’implantarà en 140 països. L’acord a escala global està dirigit a empreses que facturen més de 750 milions de dòlars i no afectarà patrimonis privats ni les petites i mitjanes empreses. En aquest article t’explicàvem en quins casos no afectarà els inversors d’Andorra.

Els beneficis de crear una empresa a Andorra

Andorra ofereix nombrosos avantatges per crear una empresa, tant en l’àmbit fiscal com de costos de la societat.

 • Avantatges fiscals:

La càrrega impositiva del Principat és una de les més baixes d’Europa. L’impost de societats és del 10% com a màxim, i es pot reduir al 2% o fins i tot quedar exempt segons l’activitat de la companyia. L’impost sobre productes i serveis, l’IGI (IVA andorrà) és del 4,5% i l’IRPF és del 10% i només a partir de 40.000 €. Aquest últim es paga a partir de 24.000 € i entre 24.001 € i 40.000 € és del 5%. D’altra banda, el cost de les taxes de manteniment d’una empresa és d’uns 850 € l’any, aproximadament.

 • Els costos laborals:

Aquests també són molt més baixos que als països veïns. Les cotitzacions de la Seguretat Social per treballador són del 15,5%, mentre que a Espanya són del 30%. Actualment, el salari mínim és de 1.121,47 €.

 • No doble imposició

Andorra ha signat acords per evitar la doble imposició i no tributar 2 cops pel mateix concepte. La llista de països cada any és més gran, actualment n’hi ha 8, entre els quals hi ha Espanya, França i Portugal. Actualment estan en negociacions amb més països. Entre aquests convenis entren els tributs directes com l’impost sobre societats, l’IRPF, l’IRNR i el de plusvàlues de transmissions patrimonials. Podeu consultar el nostre article sobre els CDI aquí.

 • Adhesió a organismes internacionals

L’octubre del 2020 Andorra es va convertir el país 190 del Fons Monetari Internacional, fet que va comportar una millora del seu estatus internacional i va deixar clara la seva solvència i credibilitat a escala mundial.
En aquest article us expliquem el procés d’adhesió d’Andorra a l’FMI.

Amb vista a modernitzar el sistema fiscal andorrà, el govern d’Andorra ha modificat els reglaments de l’impost sobre societats i de l’IRNR per simplificar i agilitzar els tràmits administratius.
La digitalització dels tràmits i la voluntat d’escurçar el temps de les gestions administratives són dos dels principals objectius que es pretenen assolir amb aquests canvis. I en vista dels resultats del portal digital per a la declaració de l’IRPF, s’espera que sigui així.

A Advantia Assessors, ens adaptem constantment a les evolucions del sistema fiscal andorrà. Els nostres clients ho tenen clar: per a una gestió àgil i eficient de les obligacions fiscals, compten amb el nostre equip d’especialistes amb àmplia experiència al país.

Contacta amb nosaltres per saber-ne més.