La inversió estrangera creix un any més a Andorra

Tags:

També t'hi pot interessar…

El 2021, el nombre de sol·licituds d’inversió estrangera i el volum d’inversió inicial declarada van créixer considerablement a Andorra. Les xifres han millorat respecte del període de prepandèmia, amb resultats molt per sobre del 2020.

Aquestes són les conclusions després d’analitzar les xifres que el departament d’estadística del govern ha presentat al seu informe amb totes les dades rellevants que us resumim aquí.

 


Taula de continguts

 1. 1. Creixement de les sol·licituds presentades
  2. Prop de 1.000 peticions d’inversió estrangera aprovades i formalitzades
  3. El volum d’inversió inicial declarada total també bat rècords
  4. Sectors amb més sol·licituds d’inversió estrangera
  5. Espanya i França: els països que més inverteixen a Andorra
  6. Inversions estrangeres en immobles
  7. Evolució de la inversió estrangera a Andorra
  8. Proposta de nova llei d’inversió estrangera

1. Creixement de les sol·licituds presentades

S’han registrat un total de 1.138 sol·licituds, un fet que suposa un 69,6% més que el 2020 i, per primera vegada, s’han aconseguit més de 1.000 sol·licituds presentades en un sol un any.

De les 1.138 sol·licituds presentades: 1.094 han estat aprovades, 8 denegades, 1 segueix en curs i 35 han caducat.

Estat de resolució de les sol·licituds:

 • Les peticions denegades són les que no han passat el tall de les institucions encarregades de la prevenció del blanqueig de capitals, o bé s’ha considerat que podrien provocar danys a l’ordre públic i econòmic.
 • Les caducades són les que no han presentat la documentació requerida per l’administració i caduquen al cap de dos mesos.

Si bé el nombre de peticions d’inversió estrangera directa ha augmentat notablement, tant les que no han estat aprovades com les caducades es mantenen en xifres d’anys anteriors.

2. Prop de 1.000 peticions d’inversió estrangera aprovades i formalitzades

Del total de les 1.094 sol·licituds aprovades, ja se n’han arribat a formalitzar 916, una xifra que supera en més del doble les de l’any passat, que van ser 433. Fins al moment, el 2016 va ser l’any en què més sol·licituds es van formalitzar, amb un total de 632 i, el que menys, el 2020.

Les sol·licituds formalitzades són les que han començat a tramitar les gestions davant de notari un cop aprovada la petició d’inversió estrangera. La data de formalització de les sol·licituds és independent de la data d’autorització. El departament d’estadística recalca que hi pot haver un decalatge de nou mesos entre les dues accions.

3. El volum d’inversió inicial declarada total també bat rècords

El 2021 es van declarar un total de 823 milions d’euros, uns 775 corresponen a peticions aprovades i 539 milions a sol·licituds aprovades i formalitzades. Aquestes últimes representen un +289% que el 2020, en què es van assolir els 138 milions.
L’import declarat és el que l’inversor fa a l’inici del pla de negoci quan presenta la petició d’inversió estrangera, tant per establir-se com per començar l’activitat.

4. Sectors amb més sol·licituds d’inversió estrangera

Els serveis, patrimonial i comercialització són els sectors que han aglutinat més peticions d’inversió a Andorra. En aquest sentit, no hi ha variació respecte als anys anteriors, ja que també són els que més demanda van generar.
A banda, també hi ha hagut peticions per invertir en projectes de promoció immobiliària o de construcció, hoteleria, disseny o recerca i fabricació.
De les 916 demandes aprovades i formalitzades, 593 pertanyen al sector serveis, 142 són de projectes patrimonials i 132 de comercialització, venda al detall o a l’engròs. El sector patrimonial, que ha declarat un total de 436 milions, és el que més ha aportat a escala econòmica, tot i que és el segon en nombre de sol·licituds. La prestació de serveis aporta 42 milions i, en tercer lloc en inversió és el sector de projectes, disseny i recerca amb 26 milions.

5. Espanya i França: els països que més inverteixen a Andorra

De les 916 sol·licituds formalitzades, gairebé la meitat (438) són espanyoles, seguides per 230 franceses. En tercer lloc, 47 que figuren com a país de procedència Andorra. Tot seguit hi ha països com la Gran Bretanya amb 31 sol·licituds aprovades i formalitzades, i 27 procedents de Rússia. Aquest últim país, el 2020 havia caigut a només dues demandes.
Les sol·licituds amb procedència d’Andorra són empreses andorranes la participació de les quals correspon en més d’un 50% a socis no residents i que fan una nova inversió. La majoria són residents espanyols (37) seguits de francesos (5) i 5 més que venen d’altres estats.

6. Inversions estrangeres en immobles

El 2021 aconseguides van aconseguir 501 peticions. Tot i que no és el període en què hi ha hagut més sol·licituds, sí que ho és pel que fa a la inversió, que correspon a 176 milions. Tanca l’any amb un creixement del 77% respecte al 2020, en què va vorejar els 100 milions d’euros.
Aquestes xifres no han superat en volum les que es van obtenir el 2017 (537 inversions en immobles), però la inversió en euros, encara que les inversions sí que han crescut en valor (el 2017, les 537 peticions d’inversió en immobles van representar només 96 milions).

7. Evolució de la inversió estrangera a Andorra

Tot i que el 2020 hi va haver més peticions que el 2019, se’n van arribar a formalitzar menys. Les demandes d’inversió estrangera van anar creixent del 2015 (que és el primer any que hi ha dades a l’informe) fins al 2017. El 2018 i el 2019 es van registrar menys sol·licituds, i això va resultar en menys aprovacions i formalitzacions. Tot i això, cal destacar que, a partir del 2019, la inversió inicial declarada en euros en el total de peticions va créixer en comparació amb els anys anteriors, i va arribar fins als 337 milions. El 2018 va assolir els 179 milions mentre que, el 2015 es quedava a les portes dels 100 milions.

8. Proposta de nova llei d’inversió estrangera

Està en marxa el projecte de llei per modificar la llei d’inversió estrangera del 2012. Els canvis legals van en direcció a adaptar-se als nous reptes i necessitats de l’economia andorrana.
– El nou marc regulador pretén alliberar algunes inversions per facilitar aquest procés.
– La nova normativa obligarà a presentar un registre un cop s’hagi dut a terme la inversió.
– Es preveu la instauració de mecanismes de control per part de l’administració, i d’un règim sancionador, per tal d’evitar perjudicis per a la salut, la seguretat o el medi ambient.
Un altre dels objectius és modernitzar i agilitzar els processos perquè les empreses es puguin instal·lar més ràpidament. En aquest sentit, destaca la voluntat que les inversions originàries de països amb conveni de doble imposició en vigor puguin saltar-se el pas de presentar la sol·licitud. Amb això es podrien estalviar fins a un mes de tràmits. Cal recordar que la majoria de projectes venen d’Espanya i França, i que són dos dels països que tenen aquesta classe d’acord amb el Principat. Encara que no hagin de presentar la sol·licitud inicial, sí que s’hauran d’inscriure igualment al registre per portar un control oficial i assegurar-se que les inversions compleixen els requisits que marca la llei.

En general, el 2021 va ser el millor any per a la inversió estrangera fins ara. Les xifres obtingudes, que superen amb escreix els anys de prepandèmia, consoliden l’obertura econòmica d’Andorra que es posiciona com un país on els inversors volen venir a viure i crear empreses.

Font: Dades del Departament d’Estadística per a la nota de premsa ref. NP-A140_20220519.