Les SICAV a Andorra: una alternativa per a l’estalvi fiscal

Tags:

També t'hi pot interessar…

Les SICAV són entitats d’inversió col•lectiva que possibiliten l’estalvi fiscal i que són molt atractives per a grans patrimonis. Aquestes societats d’inversió variable no són exclusives d’Andorra però la veritat és que són uns instruments d’estalvi fiscal molt interessants, ja que tributen al 0% per a l’impost de societats. A més, la repartició de dividends als socis d’Andorra també queda lliure de tributació.

Tipus de SICAV a Andorra

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA), organisme encarregat de supervisar el sistema financer d’Andorra (fins a 2018 conegut com a INAF) és qui autoritza i regula aquestes entitats d’inversió.
Les SICAV andorranes poden ser de tres tipus: d’inversions en valors mobiliaris, de béns immobles i una tercera d’inversió lliure que ofereix molta flexibilitat i que a la pràctica ofereix pràcticament llibertat d’inversió (per exemple obres d’art).

Beneficis de la SICAV a Andorra

– Les entitats d’inversió col•lectiva són atractives fiscalment perquè tributen al 0%
– Proporcionen un alt grau de confidencialitat a l’inversor, el nom no apareix en el registre de societats.
– 0% de tributació sobre el repartiment de dividends a socis andorrans

Requisits de constitució d’una SICAV

Per constituir una SICAV en Andorra cal un capital mínim d’1.250.000 € (que s’eleva als 6.000.000 € en el cas dels béns immobles).
Cal destacar que una persona no resident al país només pot ser titular del 50 % d’una SICAV. Això és així perquè els països europeus apliquen el supòsit de transparència fiscal internacional quan un contribuent tingui més del 50 % de les accions d’una SICAV d’un país no homologat (Andorra, com que no és membre de la Unió Europea, queda fora dels països homologats a aquest efecte).
Per aquest motiu l’obtenció de la residència a Andorra per part de l’inversor és una bona alternativa prèvia a la constitució d’una entitat d’inversió col•lectiva.