L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a Andorra

Tags:

També t'hi pot interessar…

tasa-ocupación

Andorra és el segon país europeu en taxa d’ocupació

El departament d’estadística d’Andorra va presentar a finals de març l’estudi dels indicadors principals de l’estratègia Europa 2020. Andorra és el segon país d’Europa amb la taxa d’ocupació més alta…

Ja ha començat la campanya per declarar l’IRPF a Andorra. Des del mes d’abril i fins al 30 de setembre, pots fer la declaració de l’impost sobre la renda.

En aquest article t’expliquem com funciona l’IRPF a Andorra.


TAULA DE CONTINGUTS:

 1. 1. L’impost sobre la renda a Andorra
  2. Quan es paga d’IRPF a Andorra?
  3. Qui ha de pagar l’impost sobre la renda?
  4. Les rendes subjectes a l’IRPF
  5. Exempcions i bonificacions de l’IRPF
  6. Comparativa de l’IRPF a Andorra amb Espanya
  7. Els convenis per evitar la doble imposició
  8. L’IRPF en xifres

1. L’impost sobre la renda a Andorra

L’IRPF grava la totalitat de les rendes de les persones físiques amb residència fiscal a Andorra amb uns guanys superiors a 24.000 €. La taxa grava totes les rendes derivades tant del rendiment del treball, com del patrimoni o les activitats comercials, independentment del lloc on s’hagin generat i on estigui situat el pagador.

El període per liquidar l’IRPF va de l’1 d’abril al 30 de setembre de l’exercici posterior a l’objecte de la declaració.

A Andorra, aquest impost és relativament nou, ja que va entrar en vigor el 2015.

2.  Quan es paga d’IRPF a Andorra?

L’IRPF a Andorra es divideix únicament en tres trams progressius:

 • Les rendes per sota de 24.000 € estan exemptes de declarar l’IRPF.
 • Entre 24.000 € i 40.000 € paguen el 5%.
 • A partir de 40.000 € paguen el 10%.

En els dos darrers casos, els primers 24.000 € queden exempts d’impostos. Per tant, en el cas d’una renda anual de 30.000 €, el subjecte passiu tributaria un 5% de 6.000 €, és a dir, 300 €.

 1. Qui ha de pagar l’impost sobre la renda?

Les persones físiques amb residència fiscal al país tenen l’obligació de fer la declaració de l’impost de la renda quan es donen aquestes condicions:

 • Passar a Andorra com a mínim 183 dies dins de l’any natural.
 • Quan el nucli principal de les seves activitats econòmiques o interessos econòmics, de manera directa o indirecta, està situat al país.

Consulta els diferents tipus de residència a Andorra.

Queden fora d’aquests supòsits els treballadors transfronterers que treballen diàriament al país des de França i Andorra, contractats per empreses amb residència fiscal a Andorra. Es regeixen per l’impost de la renda dels no residents i també pagaran com a màxim el 10% sobre les rendes generades al Principat.

 1. Les rendes subjectes a l’IRPF

Els guanys obtinguts pel contribuent es qualifiquen i es quantifiquen, segons la naturalesa i l’origen, de la manera següent:

Rendes de base general:

Són els salaris, els guanys que provenen d’arrendaments i d’activitats econòmiques.

Rendes per feina: són les que deriven d’una contraprestació laboral, per exemple sous i salaris.

Capital immobiliari: s’inclouen les rendes d’explotacions de béns immobles o de drets sobre aquests béns, com ara els lloguers.

Activitats econòmiques: són les rendes percebudes per activitats empresarials i professionals i les funcions de l’administrador.

Rendes sobre l’estalvi

Rendes del capital mobiliari: que deriven de la participació en fons propis d’entitats, de la cessió a tercers de capitals propis, operacions de capitalització i assegurances de vida o invalidesa. En aquesta categoria, hi ha els dividends el els interessos, entre d’altres.

Guanys i pèrdues de capital: procedeixen de l’alteració de la composició del patrimoni. No es preveuen en aquest cas les adquisicions a títol gratuït —com les herències i les donacions— o les rendes de les transmissions de béns immobles declarades a l’impost de la plusvàlua a les transmissions patrimonials immobiliàries a Andorra, excepte quan es consideren una renda d’activitat econòmica.

 1. Exempcions i bonificacions de l’IRPF

Hi ha deduccions que disminueixen la càrrega de l’impost sobre la renda, com les que eliminen la doble imposició interna i internacional. I també hi ha reduccions per la creació de noves inversions i de nous llocs de treball.

Pren nota que les herències i les donacions a Andorra tenen una bonificació del 100%, és a dir, no tributen. El mateix passa amb els dividends de les empreses andorranes, que estan exempts de pagar l’impost sobre la renda.

 1. Comparativa de l’IRPF a Andorra amb Espanya

És ben sabut que la pressió fiscal d’Andorra és molt menor que a Espanya i França, i que aquest fet és en un dels atractius per viure i invertir al país. L’impost de la renda de les persones físiques andorrà, és un dels més baixos d’Europa i molt menor que el d’Espanya. Les principals diferències rauen en el fet que a Andorra només es paga a partir de 24.000 €, mentre que al territori espanyol és a partir de 12.500 €.

Una altra gran diferència és la base impositiva. Com hem vist, la tributació màxima d’IRPF d’Andorra és del 10%, a partir de 40.000 €. A Espanya, es cotitza el 19% a partir de 12.500 € i augmenta per trams fins a arribar al 45% a partir dels 60.000 €.

En aquest article pots veure la comparativa de l’IRPF amb altres països i la resta d’impostos, com el de societats o l’IVA.

Aquesta és una de les moltes raons per les quals els inversors estrangers escullen Andorra per viure i crear una empresa.

 

 1. Els convenis per evitar la doble imposició

A Andorra hi ha acords internacionals que permeten evitar que es pagui el mateix impost dues vegades a països diferents. Són els convenis de doble imposició (CDI) i actualment Andorra els ha ratificat amb deu països. El primer, es va signar el 2013 amb França. A aquest es van sumar els acords amb Espanya, Luxemburg, Liechtenstein, Portugal, Emirats Àrabs, Malta i Xipre. Els dos darrers, amb San Marino i Hongria, daten del 2021.

Els CDI s’apliquen sobre els tributs següents:

 • Impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Impost sobre societats.
 • L’impost de la renda dels no residents fiscals.
 • Impost sobre les plusvàlues a les transmissions patrimonials immobiliàries.

Consulta aquí els convenis de doble imposició a Andorra.

 1. L’IRPF en xifres

A la darrera recaptació de l’IRPF, que correspon a la de l’any 2020, el departament d’impostos d’Andorra va anunciar que s’havien recaptat uns 36 milions d’euros. Aquesta xifra pertany al període de declaració voluntari d’abril a setembre del 2021, i se situa per sota del 2019 (deixant notar els efectes de la pandèmia), però és superior a la del 2018.

El 30 de setembre del 2021, es van lliurar un total de 17.853 declaracions, de les quals gairebé 5.000 van ser de rendes per treball. Del total de declaracions, 7.240 eren a ingressar, 5.666 a tornar i 4.947 amb resultat 0.

A la declaració del 2020, les rendes del treball van recaptar 12 milions d’euros aproximadament, les del capital mobiliari 5,66 milions, 10,2 milions com a resultat de les quotes diferenciades d’activitats econòmiques i 2,52 milions com a pagament fraccionat de les activitats econòmiques.

A Advantia Assessors, som experts en assessorament fiscal, ens ocupem tant dels impostos d’empresa com de les persones.

Si et cal, t’ajudem a fer la declaració de la renda aplicant la legislació vigent i adaptant-nos la teva situació particular.

Contacta amb nosaltres.