Polítiques per millorar el poder adquisitiu                    

Tags:

També t'hi pot interessar…

El govern d’Andorra ha presentat una proposta de llei amb una sèrie de mesures destinades a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania. L’increment de preus a causa de la pujada de la inflació, juntament amb les conseqüències econòmiques adverses derivades de la crisi de la COVID-19, han fet que la capacitat de consum de les famílies s’hagi reduït considerablement.

El paquet de propostes econòmiques i socials va veure la llum al final de l’abril i el 7 de juny, el projecte de llei per donar caràcter d’urgència. Tot i que algunes d’aquestes mesures es van aprovar entre l’abril i el maig, principalment, se centren a augmentar salaris i pensions, aplicar l’IVA reduït i ajudes a l’habitatge, entre d’altres. Però també hi ha accions mediambientals enfocades a promoure l’estalvi energètic.

La inversió total que té previst el Govern per engegar aquest pla és de 10 milions d’euros.

 


Taula de continguts:

  1. Millora de salaris i pensions per afavorir el poder adquisitiu
    Millores fiscals
    Accions mediambientals
    Altres mesures socials

Millora de salaris i pensions per afavorir el poder adquisitiu

Augment dels sous més baixos

La primera gran mesura de caràcter social que presenta el Govern és augmentar els salaris més baixos, que assumiran els empresaris.

D’una banda, ha promogut un increment per llei pels salaris que no arriben al sou mitjà de 27.130,44 € anuals. La pujada és del 3,3%, que correspon a l’IPC del desembre del 2021. Entra en vigor a partir de l’1 de juny i és per a les persones que no han percebut aquesta millora salarial en els darrers 12 mesos.

També millora el salari mínim interprofessional fins a arribar als 1.200 € mensuals. Aquest canvi significa un increment del 7%, en 4 mesos, gràcies a la pujada anual del gener, que correspon a l’IPC del desembre (3,3%) i la segona d’abril (+3,67%). Es va implementar el mes de maig com a mesura de caràcter urgent.

De manera indirecta, les millores salarials repercuteixen en les quotes d’altres prestacions de la Seguretat Social o en la recaptació d’impostos.

Increment de les pensions

Les pensions de la Seguretat Social amb imports mensuals inferiors al salari mínim interprofessional obtindran un augment del 3,67% a partir de l’1 de juny. Es refereixen a les pensions de jubilació, de viduïtat, invalidesa per accident no laboral i laboral i per malaltia comuna o laboral i s’aplica quan la persona tingui una cotització mínima de 25 anys. La llei també recalca que l’import total no l’assumirà la Seguretat Social, però que ho farà el Govern d’Andorra, per no afectar el sistema de pensions de la CASS (la Caixa Andorrana de Seguretat Social).

Millores fiscals

Reducció de l’IGI

L’IGI d’articles per a nadons com bolquers i d’higiene femenins passen del 4,5% a l’IGI reduït que és de l’1%. A més, aquesta mesura s’equipara amb polítiques d’igualtat d’altres països.

L’impost sobre carburants

Ja s’ha engegat, en alguns casos amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener, depenent del tipus de vehicle. S’ha reduït l’impost dels hidrocarburs per als vehicles d’empresa amb l’objectiu que no hagin d’encarir els seus productes finals. Govern estima que se’n podran beneficiar uns 1400 vehicles. Es mantindrà activa segons l’encariment dels costos energètics.

L’impost sobre habitatges buits

El projecte de llei recull una disposició en què es proposa que la recaptació de l’impost sobre els habitatges buits serveixi per a la promoció de llars de protecció social o amb preus assequibles.

Obligacions fiscals

D’una banda, es retira l’obligació de presentar els comptes a empreses amb menys de 150.000 € de facturació anual durant el 2022. Aquesta obligació s’ha posposat fins al 2024 per presentar els comptes de l’exercici que inicia el 2023.

I també s’elimina l’obligació de presentar memòria comparativa dels comptes anuals.

Accions mediambientals

Afavorir l’autoconsum d’energia

La llei recull una disposició que fa referència a la producció i el consum d’energia. Per això ha modificat la llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), Llei 21/2018, en què s’ha eliminat la imposició de produir l’energia elèctrica al mateix lloc del consum, permetent així l’autoconsum.

Ajuts extraordinaris per a l’estalvi energètic dels habitatges

El Govern ha aprovat un pressupost extraordinari d’1,5 milions d’euros per al Pla Renova. Es tracta d’ajuts per subvencionar el canvi a sistemes de calefacció més eficients, instal·lacions de plaques fotovoltaiques o substitució de finestres. Es donen mitjançant convocatòria i són per a habitatges residencials, on el 70% dels habitatges són principals, tant de propietat com de lloguer, amb una superfície de fins a 130 m2 com a màxim.

Altres mesures socials

A la primera proposta que va fer el Govern a l’abril, també es recullen una sèrie de modificacions perquè l’assistència a l’habitatge i la formació puguin arribar a més persones.

Habitatge

Flexibilització en el criteri per accedir a aquests ajuts en què es podran sol·licitar amb 3 anys de residència, mentre que abans eren 5 anys.

Formació

Aquestes ajudes estan destinades tant a estudiants d’estudis superiors com d’escolarització obligatòria. En el seu text, proposava augmentar els ingressos per fer que més alumnes se’n puguin beneficiar.

Transport públic

Una altra de les mesures és crear l’abonament mensual gratuït per a totes les persones residents, i abaixar el preu del transport escolar perquè més famílies se’n puguin beneficiar. Afavorirà la mobilitat i animarà la ciutadania a utilitzar més el transport públic en comptes del privat.

La llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania consta de 4 articles i 5 disposicions finals, i entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial d’Andorra (BOPA).