Conveni Seguretat Social entre Andorra i Espanya, França o Portugal

Tags:

També t'hi pot interessar…

Si estàs estudiant la possibilitat de canviar el teu lloc de residència habitual i venir a viure a Andorra, segur que ja has posat sobre la balança una sèrie d’avantatges com l’idioma, la qualitat de vida, la menor pressió fiscal, l’alt nivell de l’escolaritat pública, la qualitat del seu sistema sanitari, la seguretat… Un dels punts que susciten més interès per als qui desitgen venir a viure definitivament o temporalment a Andorra, és el conveni entre la seguretat Social Andorrana (CASS – Caixa Andorrana de seguretat Social) i el teu país d’origen, en matèria de cobertures socials, cotitzacions i pensions.

En aquest article exposem de forma clara i senzilla els principals dubtes que voldràs resoldre abans de decidir mudar-te a Andorra. Si necessites informació més detallada, no dubtis en consultar-nos .


PRINCIPALS PUNTS D’AQUEST ARTICLE

  1. 1 Països amb els quals Andorra disposa d’un conveni en matèria de seguretat social

   2 Què és la CASS?

   3 Conveni de seguretat social entre Andorra i Espanya, França o Portugal

   4 Quines prestacions s’inclouen en el conveni entre Andorra i Espanya, França o Portugal?

   5 Com funcionen les cotitzacions a Andorra i a què donen dret

   6 El sistema de punts per al càlcul de la jubilació a Andorra

   7 Amb quines cobertures sanitàries compto si decideixo viure a Andorra

   8 Altres preguntes freqüents:

8.1 Quina cobertura sanitària té la meva família si decideix residir també a Andorra?

8.2 Quina cobertura sanitària té la meva família si segueix residint al meu país d’origen?

8.3 Si resideixo i treballo durant uns anys a Andorra i retorno al meu país d’origen, quins drets tinc?

8.4 Puc viure a Andorra amb la meva pensió de jubilació?

8.5 En cas de defunció, quina pensió rebrà el meu cònjuge?

8.6 Hi ha un mínim d’anys treballats per tenir dret a una jubilació?


1 Països amb els quals Andorra disposa d’un conveni en matèria de seguretat social

Andorra compta amb convenis en matèria de seguretat social amb els països veïns (Espanya i França) així com amb Portugal (a causa del gran nombre d’immigrants d’aquesta nacionalitat que van començar a arribar al Principat a partir de la segona meitat de la dècada dels anys setanta i a principis dels vuitanta de segle XX).
Actualment, Andorra està treballant en l’encaix amb la Unió Europea en matèria de seguretat social. Si les negociacions arriben a bon port, és probable que en uns anys els actuals convenis s’assimilin a tots els països de la UE.

2 Què és la CASS?

La CASS, Caixa Andorra de Seguretat Social, és l’organisme de caràcter parapúblic que s’encarrega de gestionar la Seguretat Social del país, sobre els principis d’unitat, solidaritat i igualtat. El sistema es basa en el copagament, és a dir, l’assegurat participa amb una quantia per a cada acte mèdic o prestació farmacèutica.
El sistema sanitari públic andorrà presta cobertura a gairebé la totalitat dels residents d’Andorra.
En matèria sanitària, la CASS gestiona el reemborsament de les prestacions mèdiques i farmacèutiques amb reemborsaments que oscil·len entre el 33% (per episodis fora de la via preferent) fins al 100%.

3 Conveni de seguretat social entre Andorra i Espanya, França o Portugal

Andorra manté convenis en matèria de seguretat social amb Espanya, França i Portugal. Aquests convenis s’apliquen als treballadors que hagin cotitzat en un o més països, així com als seus familiars i els descendents.
En línies generals, el conveni reconeix la suma dels períodes treballats i cotitzats en aquests països, sempre que aquests no se superposin, per a l’obtenció del dret a una pensió. Arribat el moment de percebre una prestació, el beneficiari podrà fer-ho a qualsevol dels països amb conveni, i li serà abonada directament per cadascun dels països emissors.

4 Quines prestacions s’inclouen en el conveni amb Espanya

El conveni de seguretat social entre Andorra i Espanya, França o Portugal s’aplica a les prestacions que es refereixen a:

 • Assistència sanitària en els casos de maternitat, malaltia comuna i accident de treball.
 • Prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident laboral.
 • Prestacions econòmiques per maternitat.
 • Pensions d’invalidesa, jubilació, defunció, viduïtat i orfandat.

5 Com funcionen les cotitzacions a Andorra i a què donen dret

Tota persona assalariada (o que treballi per compte propi) i que exerceixi una activitat professional a Andorra ha d’estar obligatòriament afiliada a la CASS. En el cas de persones que decideixin residir a Andorra sense exercir una activitat laboral, i que no tinguin dret a una prestació de jubilació o pensió per invalidesa total o parcial, hauran de contractar una assegurança privada per tenir cobertura sanitària al país.

Els assalariats cotitzen al sistema el 22% sobre el seu salari brut (el 6,5% va a càrrec del treballador i el 15,5% a càrrec de l’empresa). En el cas dels treballadors per compte propi, hi ha una cotització base que correspon al 22% del salari mitjà de país. Sobre aquesta base, en funció de la xifra de negoci real del treballador per compte propi i de la renda neta de la seva activitat durant l’any fiscal anterior, es poden sol•licitar cotitzacions reduïdes o bé haver de cotitzar sobre una base superior al sou mitjà (que pot arribar a ser del 125% o del 137,5%).

Els ingressos obtinguts a través d’aquestes cotitzacions es divideixen en un 10% per a la branca general (que cobreix les prestacions de malaltia, maternitat, invalidesa…) i un 12% per a la branca de jubilació (pensions de jubilació i de viduïtat).

En el cas de les prestacions sanitàries o farmacèutiques, la CASS abona el 75% de l’import, quedant el 25% a càrrec de l’assegurat (sistema de copagament) que pot ser cobert amb la contractació d’una pòlissa d’assegurança complementària amb una asseguradora privada. En determinats casos (per accident de treball, per tipologia de malaltia o bé per recursos insuficients) la cobertura sanitària pública pot fins i tot arribar a ser del 100%. De la mateixa manera, la cobertura de la CASS pot ser inferior si l’assegurat (o algun dels seus familiars) no respecta el sistema de la via preferent, que es va implantar al país a partir de l’1 de juliol de 2020.

La via preferent es basa en el fet que cada assegurat disposi d’un metge referent (la coneguda figura de metge de capçalera) i que sigui aquest qui decideixi derivar al pacient a un metge especialista si ho considera necessari. Totes les prestacions dins de la via preferent queden cobertes com a mínim al 75%, mentre que, si l’assegurat decideix “sortir de la via” i anar directament a una consulta d’un especialista, la cobertura serà només del 33% de les tarifes de visites o actes reconeguts per la CASS. Les visites / controls de ginecologia i obstetrícia, oftalmologia i estomatologia / odontologia no requereixen la derivació del metge de capçalera.

6 El sistema de punts per al càlcul de la jubilació a Andorra

El sistema de seguretat social andorrà per al càlcul de la pensió de jubilació es basa en la compra de punts per part de l’assegurat. Recordem que l’assegurat cotitza un 22% del seu salari brut a la CASS. D’aquest percentatge, el 10% es destina a la branca general per a les prestacions sanitàries, i el 12% restant es destina a la branca de jubilació.
Cada treballador, amb l’import que correspon al 12% del seu salari brut, compra uns “punts” que a posteriori li serviran per calcular l’import de la seva cotització. El punt funciona com una participació: compta amb un preu de compra i un preu de venda (que és el que s’aplica en el moment de calcular la jubilació). El preu de venda del punt dependrà de quan es tramiti la jubilació, ja que s’actualitza cada any.

7 Amb quines cobertures sanitàries compto si decideixo viure a Andorra

Si estàs pensant a venir a viure a Andorra, és important saber quin tipus de residència sol·licitaràs al país (pots consultar informació més detallada sobre els tipus de residència a Andorra aquí).

 • Residència activa (per a treballadors o inversors) sigui com assalariat o autònom (o treballador per compte propi).
 • Residència passiva (o residència fiscal): és la residència que no contempla activitat laboral al país i inclou: residències no lucratives, professionals d’àmbit internacional, o residències d’interès científic, esportiu o cultural.

Pots consultar en altres articles del nostre blog sobre com sol·licitar la teva residència a Andorra i les principals característiques de les residències fiscals a Andorra:

Si sol·licites una residència passiva, has de saber que, com que no treballaràs al país, no cotitzaràs en el sistema de seguretat social andorrà. Per aquest motiu, hauràs de contractar una pòlissa d’assegurança privada que t’ofereixi cobertura sanitària dins del país.

Si disposes d’una autorització de residència i treball a Andorra, pot ser que et trobis en qualsevol d’aquests casos:

 • Assalariat d’una empresa.
 • Autònom.
 • Pensionista pur (cobres una pensió que s’ha generat íntegrament al teu país d’origen, sempre que aquest sigui Espanya, França o Portugal) o pensionista mixt (la teva pensió deriva dels drets adquirits a Andorra i en algun dels països amb conveni amb la seguretat social andorrana).
 • Treballador destacat (la teva empresa – amb seu a Espanya, França o Portugal – t’envia a treballar a Andorra per un període no superior a dos anys o a 1 any si es tracta de treballadors per compte propi).
 • Treballador fronterer (treballes i cotitzes a la CASS, però vius en localitats properes a Andorra en territori Espanyol o Francès).

En aquests casos, disposaràs de les mateixes cobertures i serveis que qualsevol altre resident a Andorra (75% de cobertura sobre els actes mèdics o costos farmacèutics coberts per la CASS).

Si ets membre del personal de les missions diplomàtiques i de les oficines consulars o un funcionari públic d’algun dels països amb conveni, i et trobes destinat al territori andorrà, quedaràs sotmès a la legislació de país a què pertany l’Administració de la qual depens (en aquest cas Espanya, França o Portugal).

8 Altres preguntes freqüents sobre el conveni de seguretat social:

A grans trets, en aquest punt ja hauries de tenir clar que si decideixes venir a treballar a Andorra – sigui com a assalariat, autònom o titular d’una pensió – comptaràs amb les mateixes cobertures que qualsevol persona que ja resideixi i treballi al país. Aquesta cobertura és, per norma general, del 75% de les despeses mèdiques i farmacèutiques dels actes reconeguts per la CASS (la gran majoria).
Però què passa amb els teus familiars? A continuació, responem algunes de les preguntes que més arriben al nostre equip.

8.1 Quina cobertura sanitària té la meva família si decideix residir també a Andorra?

Si decideixes venir a treballar a Andorra i la teva família ve a residir amb tu al país (cònjuge que no treballi i fills), tots ells comptaran amb cobertura sanitària igual que tu i la resta dels residents al país.

8.2 8.2 Quina cobertura sanitària té la meva família si segueix residint al meu país d’origen?

Si la teva família segueix vivint a Espanya, França o Portugal, per a ells no canvia res. Seguiran subjectes al funcionament del sistema sanitari del teu país d’origen, amb els drets que els corresponguin segons les seves normatives.

8.3 Si resideixo i treballo durant uns anys a Andorra i retorno al meu país d’origen, quins drets tinc?

Durant la teva etapa en actiu a Andorra hauràs estat cotitzant un 22% del teu salari brut (el 6,5% ho hauràs aportat tu i la resta l’empresa per a la qual hagis treballat. Si has treballat com a autònom, com a regla general hauràs cotitzat el 22% del salari mitjà estipulat al país). Com t’explicàvem abans, d’aquest 22%, el 12% es destina a la branca de jubilació (pensions de jubilació i de viduïtat) i el 10% per la branca general (que cobreix les prestacions de malaltia, maternitat, invalidesa …).

Si després de treballar a Andorra decideixes tornar al teu país d’origen o un altre país i encara no et correspon una pensió de jubilació (ets menor de 65 anys), els punts que hagis generat durant el teu període actiu al país (calculats sobre la base del 12% del teu salari brut mensual i el preu de compra del punt) et seran guardats. En arribar als 65 anys, si ja no vius a Andorra, hauràs de sol·licitar la pensió que et correspongui al període treballat i cotitzat a Andorra a través de la seguretat social d’Espanya, França o Portugal. Si quan tens 65 anys resideixes fora d’Andorra o dels tres països amb conveni, hauràs de sol·licitar la pensió directament a la CASS.

8.4 Puc viure a Andorra amb la meva pensió de jubilació?

Sí, pots viure a Andorra si ets beneficiari d’una pensió de jubilació (o una altra pensió com ara d’invalidesa o viduïtat). Gràcies als convenis bilaterals, el simple fet de comptar amb una pensió a Espanya, França o Portugal et dona dret a la mateixa cobertura sanitària que tindria qualsevol treballador a Andorra.

Pots consultar aquest article del nostre blog per conèixer els principals requisits per com sol·licitar la teva residència a Andorra:
Com aconseguir una residència a Andorra

8.5 En cas de defunció, quina pensió rebrà el meu cònjuge?

En cas de defunció, el teu cònjuge tindrà dret al 50% de la pensió de jubilació que t’hagués correspost.

8.6 Hi ha un mínim d’anys treballats per tenir dret a una jubilació?

A Andorra, l’edat de jubilació són els 65 anys. Per tenir dret a una pensió de jubilació, s’hauran d’haver cotitzat com a mínim 15 anys a la seguretat social. Els treballadors que hagin cotitzat entre 5 i 15 anys no tindran dret a una pensió de jubilació, però sí a un capital de jubilació (que equival a les cotitzacions efectuades en la branca jubilació per part de l’assegurat actualitzades d’acord amb l’IPC).
En cas que la persona assegurada no compti amb els anys de cotització necessaris a Andorra per tenir dret a la prestació, es poden sumar els períodes cotitzats a Espanya, França o Portugal.

Si vols jubilar-te abans dels 65 anys, pots acollir a la jubilació anticipada sempre que tinguis mínim 61 anys i que hagis cotitzat almenys 40 anys. En aquest cas, es calcularà la pensió de jubilació d’acord amb les teves cotitzacions, i se li aplicarà un coeficient de reducció del 7% per any d’antelació als 65 anys (has de tenir en compte que en complir els 65 anys la pensió no es recalcula sinó que manté el coeficient de reducció).

Esperem haver resolt els teus dubtes sobre les cobertures sanitàries a Andorra per a nous residents i què passa amb les teves cotitzacions al país quan arriba el moment de jubilar-te (tant si encara et trobes al Principat, com si has tornat al teu país d’origen si aquest és Espanya, França o Portugal).
Si t’ha quedat algun interrogant sense resoldre, t’animem a fer-nos una consulta, sigui per telèfon, per correu electrònic o comentant en aquest article.